Hånd signerer kontrakt

Nye versjoner av byggblanketter for forbrukere på høring

Lovendringer gjør det nødvendig å endre enkelte byggblanketter. De er nå lagt ut på høring.

Stortinget har vedtatt å endre bustadoppføringslova og avhendingslova. Endringene får følger for byggblankettene 3425, 3426 B, 3427, 3428, 3429 A og 3429 B.

De viktigste endringene:

  • Forbehold for gjennomføringen av kontrakten tatt av forbrukerne, skal etter endringen i bustadoppføringslova (buofl.) gi entreprenøren rett til å vente med garantistillelse til etter at forbeholdene er bortfalt. Med denne endringen behandles entreprenørens og forbrukerens forbehold likt når det gjelder tidspunktet for entreprenørens garantistillelse. 
  • Konsekvensene av at entreprenøren ikke stiller garanti i samsvar med sine forpliktelser endres. Hevingsadgangen i buofl. § 12 niende ledd tas ut, og den skal i stedet erstattes med en rett til å holde tilbake alt vederlag frem til det er stilt riktig garanti.
  • Avhendingslova får en ny paragraf, § 2-11, som krever at det ved salg av boliger som er mindre enn seks måneder, skal stilles garanti slik som etter buofl. § 12. Det er med andre ord et helt nytt krav om garantistillelse ved salg av nye boliger.

Standard Norges komite SN/K 263 har utarbeidet forslag til reviderte blanketter for å ta hensyn lovendringene. Det er små endringer som er foreslått og i all hovedsak er disse knyttet til blankettenes bestemmelser om garantistillelse. Blankettene ble lagt på høring den 9. mai 2018 med høringsfrist 9. juni 2018. Etter høringsfristen vil komiteen behandle innkomne kommentarer.

Du kan laste ned høringsforslagene og sende kommentarer via vårt høringssystem "Standarder på høring". 

Komiteen har som målsetning at blankettene skal gis ut samtidig med at lovendringen trer i kraft, men det er foreløpig ikke klart når lovendringen trer i kraft.

Sist oppdatert: 2018-05-18