Utbyggingn av Helland bruer
Fra utbyggingen av Helland bruer (Foto: Veidekke)

Trenger vi en ny Norsk Standard for store kontrakter innenfor bygg og anlegg?

Byggeindustrien melder at Statens vegvesen skal utarbeide en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. Samtidig har BANE NOR begynt å ta i bruk Norsk Totalkontrakt (NTK) ved store totalprosjekter. Standard Norge inviterer nå de store byggherrene med all sin erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å utvikle ny Norsk Standard for store kontrakter dersom det blir besluttet at vi skal starte prosjektet.

(Dette er en kommentar skrevet av Alexandra Klimek, leder markeds- og forretningsutvikling innenfor bygg, anlegg og eiendom. Teksten ble publisert som gjestekommentar på Bygg.no 7. juni 2019.)

Standard Norge har lang tradisjon i å utarbeide kontraktstandarder, utgitt som Norsk Standard, og er opptatt av at standardene til enhver tid er relevante for brukerne.

Norsk Standard utarbeides i en grundig prosess med bred deltakelse fra alle interessenter, både private og offentlige, store og små. Hovedprinsippene i arbeidet er åpenhet, frivillighet og konsensus. Kontraktstandardene er balanserte, fordi alle relevante parter sikres likeverdig deltakelse i utviklingen av dem.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe

Standard Norge nedsatte ved årsskiftet en bredt sammensatt arbeidsgruppe som nå utreder behovet for revisjon av kontraktstandardene for bygg og anlegg, og ser på om det er behov for å utvikle nye standarder, blant annet for totalentrepriser.

Med i gruppen er representanter fra flere deler av næringen, blant annet Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Norsk Eiendom, Nye Veier og Statsbygg.

Spørreundersøkelse i næringen

Arbeidet baserer seg blant annet på en spørreundersøkelse og blant næringsaktørene i regi av Opinion på oppdrag fra Standard Norge. Planen er at arbeidsgruppen skal komme med sine anbefalinger i september.

Tidligere tilbakemeldinger fra brukerne viser at kontraktstandardene regulerer maktbalansen mellom innkjøper og leverandører, forhindrer konflikter og forenkler anskaffelsesprosessen. Ikke minst er de en god forsikring for mindre virksomheter som verken har tid, penger eller kompetanse til å ivareta sine behov og rettigheter overfor store offentlige eller private innkjøpere.

Basert på arbeidsgruppens anbefalinger vil Standard Norge i samråd med næringen ta stilling til om en ny Norsk Standard for store kontrakter innenfor bygg og anlegg skal utvikles. Da er det viktig at alle relevante aktører deltar i arbeidet, blant annet byggherrer og andre parter som har erfaring fra store prosjekter. For eksempel vil innspill og erfaringer Statens vegvesen høster i sitt arbeid med en ny kontraktsmal for store totalentrepriser være svært verdifulle i arbeidet med en ev ny Norsk Standard.

Sist oppdatert: 2019-06-28