ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer revideres

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har vedtatt at den sentrale standarden for revisjon av ledelsessystemer skal revideres. Målet er at ISO 19011 blir tilpasset den nye strukturen for ledelsessystemer.

Nye ISO 19011 får stor betydning for kvalitetsrevisjon, miljørevisjon eller andre revisjonsvarianter knyttet til nye ISO 9001, ISO 14001 og andre dokumenter som er eller vil bli bygd opp etter den nye strukturen for ledelsessystemer. Den vil også brukes ved alle typer revisjoner, enten det er internrevisjon, revisjon av kontraktspartnere eller revisjon knyttet til sertifisering, såkalt førsteparts, andreparts eller tredjeparts revisjoner. Dessuten vil den få en nøkkelrolle ved revidering av integrerte ledelsessystemer.

Vil du påvirke dette arbeidet?
Oppgraderingen av ISO 19011, som revisjonen egentlig innebærer, går over to år. Revisjonen skal internasjonalt skje i en egen teknisk prosjektkomité, ISO/PC 302 Guidelines for auditing management systems. Vi vurderer å opprette en nasjonal speilkomité til arbeidet med det vil avhengig av hvor stor den nasjonale interessen er.

Arbeidet er i planleggingsfasen, så det er fullt mulig å delta i utformingen av innholdet i nye ISO 19011. Det er hovedsakelig to måter å påvirke på:

  • Delta i en nasjonal speilkomité
    Problemstillinger bli drøftet forut for viktige avstemninger og kommentarrunder. Det blir anslagsvis 4 halvdagsmøter over 2 år. Som deltaker i speilkomiteen blir du kontinuerlig oppdatert om utviklingen av nye ISO 19011, får tilgang til sentrale dokumenter i prosessen og får utvidet ditt nasjonale faglige kontaktnett.
  • Delta internasjonalt som norsk ekspert
    Det innebærer 3 til 5 internasjonale møter i tillegg til de nasjonale møtene. Som internasjonal ekspert vil du påvirke utformingen av innholdet i standarden direkte ved å delta i de internasjonale diskusjonene, du blir oppdatert i utviklingen av nye ISO 19011 på et detaljert nivå, får tilgang til alle dokumenter underveis og få økt ditt nasjonale og internasjonale faglige kontaktnett.

Ta kontakt om dette er av interesse
Dersom du, eller din virksomhet, på én eller annen måte ønsker å følge den videre prosessen de neste to årene, vennligst ta kontakt med prosjektleder Knut Jonassen i Standard Norge så raskt som mulig.

Illustrasjon av et tre med nummer å tittel på mange standarder

Nye ISO 19011 skal brukes ved alle typer ledelsessystemrevisjon

 

Sist oppdatert: 2016-06-17