Jordskred

Ny internasjonal standard for tidlig varslingssystem for jordskred på trappene

Et ras medfører ofte store materielle skader med tilhørende risiko for personskade og dødsfall. Nå er det igangsatt arbeid med å utvikle en standard for varslingssystemer som skal sikre at befolkningen i katastrofeutsatte områder kan få varsling tidlig. Målet med standarden er å redusere omfanget av skader i områder der det er sannsynlighet for skred.

Arbeidet skjer i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og standarden har arbeidstittelen ISO 21499 Security and resilience – community-based landslide early warning system. Standarden skal bidra til å styrke beredskapen for enkeltpersoner og lokalsamfunn som er sårbare for jordskred. Dette er tenkt gjort ved å bedre beredskap gjennom effektiv implementering av planer for tidlig varsling for å redusere konsekvensen av skader der tap av liv, skade på eiendom, miljø og materielle verdier reduseres til et minimum. Standarden er ment å oppmuntre lokalsamfunn til å spille en mye mer aktiv rolle i sin egen beskyttelse.

Retningslinjene i standarden vil være hensiktsmessige for lokalsamfunn som er utsatt for ras, offentlige etater, frivillige organisasjoner, kommuner og beredskapsteam som vil ha stor nytte av et system for tidlig varsling. Anbefalingene vil omfatte:

  • Risikovurdering
  • Formidling og kommunikasjon
  • Etablering av katastrofeberedskap og utrykningsteam
  • Utvikling av rømningsvei og kart
  • Utvikling av operasjonsprosedyrer
  • Overvåking, tidlig varsling og evakueringsøvelser
  • Engasjement av nasjonale og lokale myndigheter og samfunnet på drift og vedlikehold av hele systemet

Utviklingen og implementeringen av tidlig varslingssystemer er i tråd med Sendai rammeverk for handling, støttet av FNs generalforsamling etter 2015 Tredje FNs verdenskonferanse om Disaster Risk Reduction (WCDRR).

Denne nye ISO-standarden vil bli utviklet av standardiseringskomiteen ISO/TC 292 Security and resilience som er under svensk ledelse. 44 land deltar aktiv i komiteens arbeid, mens 14 er observatører. For mer informasjon om komiteen, se ISO/TC 292 nettside.

Noe for deg?
Vi søker nå norske deltakere som ønsker å engasjere seg i arbeidet med utvikling av denne standarden. Det kan være engasjement både nasjonalt og/eller internasjonalt. Standard Norges har en egen standardiseringskomité, SN/K 211 Samfunnssikkerhet, som vil koordinere den norske deltakelsen. Ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen for mer informasjon.

Se også en egen nyhetssak fra ISO om en ny standard for jordskedvarsling 

Sist oppdatert: 2016-09-14