kvinne arbeider i laboratorium

Er det behov for internasjonale standarder for laboratoriedesign?

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå ber vi om innspill fra det norske fagmiljøet.

Forslaget er å etablere en teknisk komite som skal utvikle en serie standarder med tekniske krav for støtte opp om design og konstruksjon av ulike typer laboratorier. Komiteen skal også utvikle standarder for smarte laboratorier basert på digital teknologi. 

I dag finnes det standarder som dekker kvalitetsstyring og utforming og krav til utstyret som benyttes på laboratoriet, men ingen standarder som dekker selve laboratoriedesignet. 

Standard Norge skal gi en stemme på vegne av det norske interessenter om vi mener dette er et godt prosjektforslag, og om norske eksperter ønsker å bidra dersom arbeidet blir satt i gang. 

Om komiteen

Den nye tekniske komiteen vil utvikle tekniske designkrav for ulike typer laboratorier basert på funksjon og ansvar og inkludere blant annet:

 • Valg av lokaler/bygg og designplanlegging. 
 • Design av laboratoriemøbler (for eksempel: arbeidsbenker, avtrekk, sikkerhetsdusjer og biologiske sikkerhetsskap).
 • Forhold knyttet til elektrisitet, vann- og gassforsyningssystemer, avløp og sluk, brannsikkerhet og klimakontroll (HVAC)
 • Laboratorier som jobber med biologisk sikkerhet
 • Laboratoriesikkerhet, inkludert sikkerhet og helse for laboratoriepersonell, energisparing og miljøhensyn
 • Smartlaboratorier

Der det er aktuelt, vil den nye komiteen samarbeide med andre eksisterende komiteer som jobber med tilgrensende områder og vise til allerede eksisterende standarder. 

Bakgrunn

Laboratorier spiller en viktig rolle for privat og offentlig sektor, inkludert landbruk og helsesektor. Mange laboratorier har en avgjørende rolle for teknologisk utvikling og kvalitetssikring av produkter, og er av den grunn viktige for sosial og økonomisk samfunnsutvikling. På verdensbasis øker antallet nybygde laboratorier år for år og eldre laboratorier renoveres.

Per idag finnes det imidlertid ingen internasjonal standard for design av ulike typer laboratorier som prosjekteier, designere, brukere og myndigheter kan bruke og referere til. Dette fører til en rekke utfordringer knyttet til konstruksjon av laboratorier verden over, blant annet ulykker som påvirker personalets helse og sikkerhet og i noen tilfeller kan ulykkene også gå utover folkehelsen.

Tittel på prosjektet: Laboratory design

Omfang

Komiteen skal utvikle et sett med standarder som skal ha følgende omfang: 

 • Etablere et rammeverk for spesifikasjon av tekniske krav til laboratoriedesign
 • Klassifisere typer laboratorier og definere terminologi
 • Klargjøre prinsippene for krav til laboratoriedesign for ulike disipliner og laboratoriefunksjoner
 • Klargjøre tekniske designkrav ved bruk av digital teknologi for drift og kontroll av miljø 
 • Utvikle følgende ISO-standarder: «General Specification of Technical Requirements for Laboratory Design»o «Technical Requirements for Smart Laboratory Design».

Standard Norge ønsker innen 10. august 2019 innspill om:

 1. Er det behov for et slik standardiseringsprosjekt?
 2. Kan dere tenke dere å delta i et slikt internasjonalt arbeid i regi av ISO?

Send dine innspill og eventuelle spørsmål til Standard Norges prosjektleder Marianne T. Werner.

Sist oppdatert: 2019-06-26