Fire personer på et møte

Vil du være med å utvikle en europeisk standard for offentlige anskaffelser?

Den nye standarden skal styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter på tvers av landegrenser. Den skal også bidra til effektive gjennomføring av avtaler og forpliktelser. Forenkling og økning av den grenseoverskridende handelen basert på offentlige anskaffelser er en viktig del av dette.

Den europeiske komiteen starter utviklingen av en standard for «integritet og ansvarlighet» i offentlige anskaffelser i juni 2019. Samtidig oppretter Standard Norge en norsk speilkomité som skal følge arbeidet til den europeiske komiteen. Vi inviterer virksomheter som ønsker å påvirke utviklingen av standarden for offentlige anskaffelser, til å bli med i det norske komitéarbeidet. 

Fremdrift og innhold

Initiativet til standarden kommer fra EU-kommisjonen, og drives innenfor rammen av CEN, det europeiske standardiseringsorganet. EU-kommisjonens Joint Initiativ on Standardisation har i tillegg til behovet for en standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser, avdekket et behov for en veileder for hvordan standarder kan benyttes i dette arbeidet. Denne veilederen kan du lese mer om og laste ned her.

Standard Norges svenske søsterorganisasjon, SIS, har fått i oppdrag å lede det europeiske arbeidet. Komiteen har oppstartsmøte i Stockholm 12. juni 2019 og den nye standarden forventes å være klar i 2021.

Standarden kommer til å berøre følgende temaer:

  • En integritets- og ansvarlighetspolicy for offentlige anskaffelser
  • En risikohåndteringsstrategi for området integritet for offentlige anskaffelser
  • En intern retningslinje for ansatte som jobber med offentlige anskaffelser
  • En integritetsforsikring mellom oppdragsgiver og leverandør
  • Et system for å håndtere data knyttet til offentlige anskaffelser og kvalitet i tilhørende prosesser

Bli med i arbeidet!

Internasjonalt foreligger det et stort behov for å bekjempe interessekonflikter, partiskhet, korrupsjon, bedrageri og bindinger til karteller i anskaffelsesprosesser.

Dette påvirker forutsetningene for en sunn og rettferdig konkurranse knyttet til offentlige anskaffelser, som igjen har negativ innvirkning på mange leverandører. Vi trenger ditt bidrag i dette viktige arbeidet.

Vi søker eksperter på offentlige anskaffelser knyttet til alle ledd i prosessen, som myndigheter, næringsaktører, forskjellige organisasjoner, foreninger og forskningsmiljøer/ universiteter/ høyskoler, og ber alle som er interessert om å ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Marthe Hagberg.

Sist oppdatert: 2019-04-23