2017 Nyheter

 

I forbindelse med revisjon av den internasjonale standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, er det et forslag om å opprette en ny komité for et mer systematisk, internasjonalt arbeid innenfor området samfunnsansvar og bærekraft. Komiteen skal bygge videre på standarden ISO 26000, som er tatt i bruk som en nasjonal standard av over 80 land. Vi inviterer nå norske aktører til å delta i arbeidet.

2017-09-27

Mer om Internasjonal komité for samfunnsansvar søker norske deltakere
 

Blåskjell lever av å filtrere plankton, og kan akkumulere miljøgifter fra vannet. Måling av miljøgiftkonsentrasjonen i blåskjell er en metode som brukes for å undersøke graden av forurensning i sjøvann. Vi har nå en ny standard, NS 9434 Vannundersøkelse - Overvåking av miljøgifter i blåskjell - Innsamling og prøvebehandling, på høring fram til 17. oktober.

2017-08-29

Mer om Overvåking av miljøgifter i blåskjell – ny Norsk Standard på høring
 

Å knytte mennesker tettere til naturen er tema for verdens miljødag i 2017. Tenk over hvordan vi er en del av naturen, og hvor avhengig vi er av den. Et godt eksempel på dette er vann, en helt nødvendig naturressurs for oss mennesker.

2017-06-02

Mer om Verdens miljødag 5. juni
 

Gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen.

2017-05-10

Mer om NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp
 

Å gjøre sine innkjøp mer bærekraftige kan være bra for «business», men det kan også styrke og forbedre relasjonene til underleverandører og hele verdikjeden for øvrig. Standarden for bærekraftige innkjøp skal bidra til at organisasjoner gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren.

2017-05-10

Mer om Den første internasjonale standard for bærekraftige innkjøp er publisert
 

Fungerer standarden om bærekraftig arrangementer, NS-ISO 20121, slik den foreligger, eller er det behov for endring eller oppgradering?

2017-05-08

Mer om Bør standarden bærekraftige arrangementer revideres?
 

Alle standarder gjennomgår en systematisk vurdering senest hvert femte år. Når det gjelder NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar, ble det ved utarbeidelsen bestemt å foreta en vurdering av standarden allerede tre år etter publisering.

2017-05-03

Mer om Trenger standarden for samfunnsansvar, NS- ISO 26000, en oppgradering?
 

I forbindelse med publiseringen av ISO 26000 i 2010 ble det etablert en styringsgruppe og et nettverk av de nasjonale standardiseringsorganisasjonene (PPO) for å følge utviklingen og bruken av standarden. På bakgrunn av undersøkelser og funn i de årene standarden har eksistert, har det blitt initiert en rekke tiltak og aktiviteter og produsert eksempler som kan brukes til å illustrere utviklingen omkring samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

2017-04-06

Mer om Seks år med samfunnsansvar - ISO 26000 - Hva nå?
 

Vann er liv. Men når vannet er utrygt og sanitære forhold ikke-eksisterende, kan vann ta liv. For millioner av mennesker er dette en realitet hver dag. I dag er Verdens vanndag - en dag som handler om å gjøre noe som betyr noe for mennesker som ikke har det vannet de trenger.

2017-03-21

Mer om Verdens vanndag: Standarder sørger for bærekraftig forvaltning av vannressursene
 

Tiltak i sjø-, brakk- og ferskvann kan føre til oppvirvling og spredning av sedimentpartikler som kan forurense ved at enkelte miljøgifter binder seg til partiklene. I tillegg kan oppvirvling av sedimenter eller tilførsel av masser føre til skader på naturverdier som følge av nedslamming, uavhengig av om partiklene er forurenset eller ikke. I arbeidet med overvåkning vil en ny Norsk Standard, NS 9433 Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster, være et viktig verktøy.

2017-03-20

Mer om Norsk Standard for overvåking av tiltak i vannforekomster
1 2 > »