Grønn jordklode med tegn for resirkulering rundt

Sirkulær økonomi for et mer bærekraftig samfunn

Hvilke muligheter og utfordringer har sirkulær plastemballasje? Hvilket ansvar har varehandelen? Og hvordan skal forbrukeren involveres? Dette var noen av temaene som ble tatt opp på et frokostmøte 11. desember. Der ble også det foreslåtte nye internasjonale standardiseringsprosjektet for sirkulær økonomi, presentert.

God forankring og klare prioriteringer er viktig i arbeidet med å utvikle en sirkulær økonomi. Derfor er det viktig å stå sammen når internasjonale retningslinjer utvikles. I konteksten av Paris-avtalen om klimaendring og FNs bærekraftsmål, er sirkulær økonomi nevnt som en del av svaret. 

Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Sirkulær økonomi har også som mål at produkt gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål. Både næringsliv og forbrukere er viktig for å få til dette i praksis. 

Internasjonalt har det vært stor oppmerksomhet og diskusjon rundt fordeler ved sirkulær økonomi. Standardisering er en virkningsfull måte å adressere ulike utfordringer som mangel på ressurser og klimaendringer, og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har nå foreslått nytt standardiseringsprosjekt for nettopp sirkulær økonomi.

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Dette er et viktig omstillingsarbeid for norsk næringsliv, som vil sikre næringslivet konkurransekraft.

Den lineære modellen med produksjon, bruk og kast fører til utarming av jordens ressurser. Vi må derfor bevege oss mot en annen «økonomi» hvor vi konsumerer på en mer nøktern måte, hvor produktene har lengre levetid, hvor vi reduserer vårt avfall og i stedet klarer å omdanne det til en ressurs.

Presentasjoner

Kontaktinformasjon  

Ønsker du å vite mer om det internasjonale prosjekt for sirkulær økonomi kan du ta kontakt med prosjektleder Knut Jonassen. Har du spørsmål om temaet knyttet til forbruker, kan prosjektleder Hege Thorkildsen kontaktes.

Sist oppdatert: 2018-12-11