Grønn sirkel med bygninger
Illustrasjon: Istock

Vi ønsker innspill om utvikling av standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen

Skal det etableres en europeisk komite som skal utvikle standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen? Standard Norge ønsker innspill fra norske miljøer.

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Forslaget er å etablere en teknisk komite som skal utvikle standarder for sirkulær økonomi for bygg- og anleggsbransjen. Standard Norge skal stemme på vegne av norske interessenter om hvorvidt vi mener dette er et godt prosjektforslag, og om vi, dersom arbeidet blir satt i gang, ønsker å bidra med norske eksperter.   

Standardene vil beskrive felles metodikk til støtte for resirkulering av materialer og produkter fra bygg og anlegg. Der det er aktuelt, vil den nye komiteen samarbeide med andre eksisterende komiteer som jobber med tilgrensende områder, men den vil ikke dekke aspekter ved sirkulær økonomi som allerede er dekket av andre komiteer. Eksempelvis er økodesign og livsløpsvurdering (LCA) knyttet til sektoren nevnt som ekskludert tematikk da det behandles i andre komiteer. 

Bakgrunn

Kjernen i en sirkulær økonomi er å utnytte ressurser best mulig for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi bruker fornybare energikilder og råvarer og har effektive systemer som sørge for at det som i dag blir til avfall blir råmaterialer i framtida. Bygge- og rivningsprosjekter genererer enorme mengder avfall hvert år, og i henhold til EUs rammedirektiv for avfall skal materialgjenvinning for bransjen økes til 70 prosent innen 2020. Flere europeiske land fører nå en er aktiv politikk for sirkulær økonomi og ressurseffektivitet. 

Tittel på prosjektet:

Circular economy in the construction sector 

Omfang

Komiteen skal utvikle et sett med standarder som skal dekke eksisterende og nye bygg og anlegg. Foreløpig er følgende leveranser foreslått:

1. Standard for ressurskartlegging av bygninger 

  • Ressurskartlegging av materialer  
  • Materialers potensiale som sekundære råmaterialer 
  • Sporbarhet gjennom verdikjeden 

2. Standard for selektiv rivning av bygninger 

  • Regler for rivning 
  • Planlegging, avfallslogistikk, sporbarhet og kvalitetsstyringsprosesser 

3. Standard for avfallshåndtering under byggeprosessen 

  • Instruksjoner for avfallshåndtering fra byggeaktiviteter inkludert retningslinjer for oppfølging 
  • Vil henge sammen med standard for avfallshåndtering ved rivning 

4. Se på mulig europeisk fastsetting av ISO-standard: ISO/DIS 20887 Design for disassembly

Samarbeid innenfor fagfeltet

Den tekniske komiteen som eventuelt opprettes i CEN, vil jobbe sammen med andre relevante tekniske komiteer og andre organisasjoner innenfor samme fagfelt. Det er også verdt å nevne at en ny teknisk komite i ISO, som skal utvikle bransjeuavhengige ledelsesstandarder for sirkulær økonomi, er under oppstart.  

Standard Norge vil, avhengig av interessen, vurdere å etablere en norsk speilkomite som følger arbeidet i ISO. Norge kan stille med norske eksperter i de internasjonale arbeidsgruppene. 

Standard Norge ønsker innspill om: 

  • Er det behov for et slik standardiseringsprosjekt?  
  • Fortell oss gjerne hvilke muligheter og begrensninger dere ser kan påvirke dette prosjektet. 
  • Kan dere tenke dere å delta i et slikt europeisk arbeid i regi av CEN? 

Tilbakemeldinger og spørsmål sendes til prosjektleder Marianne T. Werner så fort som mulig og senest 10. juni 2019. 

Sist oppdatert: 2019-10-17