Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Oslo Economics AS og Universell utforming AS har evaluert Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Fire sentrale virkeområder i handlingsplanen er evaluert hvorav ett er standardisering.

Ledelinjer mot gangfeltDe andre gjelder lovendring, kompetanseheving og nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming.

Evalueringen konkluderer med at handlingsplanens brede satsing i mange sektorer har gitt resultater som svarer bra på regjeringens politiske visjon om et universelt utformet samfunn innen 2025. Evalueringen viser også at det er behov for en handlingsplan for å følge opp og konkretisere de politiske målsetningene på feltet. De mener derfor at handlingsplanen bør videreføres og har også gitt noen anbefalinger for det videre arbeidet.

Standard Norge har et omfattende standardiseringsprogram på dette området. Det er positivt at standardene som utarbeides anses som nyttige av brukerne og at de støtter opp under Regjeringens målsetning.

Vi vil bruke resultatene fra undersøkelsen videre i vårt arbeid med å utvikle standarder som støtter opp under prinsippene om universell utforming. Undersøkelsen viser blant annet at kommunesektoren har for liten kjennskap til standardene som utvikles innenfor dette området. Dette er noe vi spesielt vil arbeide videre med.

Lenke til nyhetssak på regjerigen.no som evalueringen av handlingsplan for universell utforming.

Sist oppdatert: 2013-12-06