Ny forordning om rettigheter for busspassasjerer

EUs forordning om rettigheter for busspassasjerer trådte i kraft i EUs medlemsland 1. mars 2013.

Buss i OsloForordningen har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet.

Forordningen er fortsatt under vurdering i Norge, Island og Liechtenstein for innlemmelse i EØS-avtalen. Den kom i gang etter forliksprosedyre internt i EU. Det vil si at Parlamentet og Rådet ikke ble enige om bestemmelsene før det var foretatt mekling. Standardisering vil spille en viktig rolle for å gjennomføre bestemmelsene i forordningen.

De bestemmelsene som særlig gjelder personer med nedsatt funksjonsevne står omtalt i forordningens kapittel III som forbyr diskriminering ved reservasjon og utstedelse av billetter, og ved på- og avstigning (Artikkel 9). For å oppfylle denne bestemmelsen må standarder for tilgjengelig offentlig transport følges. CEN Workshop Agreement CWA 45546-1:2004 Guidelines to standardisers of Collective Transport Systems, Needs of older people and persons with disabilities er for eksempel en veiledning til arbeid med standarder for offentlig transport og hvordan man inkluderer behov for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
Unntak og begrensninger er kun knyttet til sikkerhetskrav eller bussens størrelse (Artikkel 10). Det er fastsatt plikter som pålegges billettutstedere, reisebyråer og busselskapene dersom en person med nedsatt funksjonsevne er nektet ombordstigning.

Artikkel 11 fastsetter generelle regler for adgang til busstransport for personer med nedsatt funksjonsevne samt krav om at informasjon om reisen og reisevilkårene skal være tilgjengelige i et egnet format. Dette innebærer at for eksempel informasjon i elektronisk format må følge kravene til universell utforming i ISO/IEC 40500 (WCAG 2.0) som fastsettes som Norsk Standard i mars dette år. Standard Norge har også på høring en ny standard for tilgjengelige elektroniske dokumentformater; prNS 11021.

Det skal også ytes assistanse til passasjerer med nedsatt funksjonsevne forutsatt at man har gitt beskjed om behovet på forhånd (Artikkel 14). Busselskapene, reisebyråene, ansvarlige for bussterminaler etc. skal i alle tilfeller treffe alle rimelige foranstaltninger for å yte tilstrekkelig assistanse til om bord- og avstigning. Her vil krav i Norsk Standard, NS 11001 Universell utforming av byggverk, for eksempel være sentralt for at infrastrukturen rundt reiser skal fungere godt.

Artikkel 16 stiller krav om tilstrekkelig opplæring av busselskapenes personale og eventuell underentreprenørs personale når det gjelder å kunne yte assistanse til personer med nedsatt funksjonsevne. I denne sammenheng er det også viktig at Standard Norge har under utvikling en standard om universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester, som vil gi konkrete retningslinjer for utøvelse av tjenester også på transportområdet.

Artikkel 17 fastsetter erstatningsansvar for bortkommet eller skadet rullestol eller annet hjelpemiddel.

Det er videre en bestemmelse om at EUs medlemsland kan unnta innenlands rutetransport fra å måtte anvende alle eller enkelte av bestemmelsene i kapittel III dersom de har nasjonale regler som gir personer med nedsatt funksjonsevne en lik grad av beskyttelse som forordningen.

For en full oversikt over lover og forskrifter, standarder og annet fagstoff som er relevant for universell utforming på transportområdet, se Standard Norges nettside reisekjeden.no.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Rudolph Brynn.

Sist oppdatert: 2013-12-06