Ny komité for transporttjenester

Området transport og logistikk er prioritert av norske myndigheter og har stor internasjonal oppmerksomhet.

BilkjøringStandard Norge vurderer derfor etablering av flere nye standardiseringskomiteer på området, og fra høsten starter vi en komité som skal jobbe med transporttjenester.

Virksomhetsområdet transport i Standard Norge er i dag fordelt på en rekke prosjekter og standardiseringskomiteer, og omfatter transport og logistikk, jernbanetransport, intelligent transport og infrastruktur, IKT (terminaler etc.), ergonomi, sjøteknikk og skipsbygging, flyteknikk etc.

Logistikk og transporttjenester inkluderer alle de ulike operasjonene som er involvert i fri bevegelighet av gods og passasjerer innen distribusjonskjeden. Dette omfatter aktiviteter som forberedelse, avsendelse, transport, behandling og sporing av gods, lagring, terminaler, levering/ankomst av gods og passasjerer nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til  kontroll og styring med operasjonene.

Effektivisering av transportmarkedet
Innenfor transport og logistikk pågår det i dag et omfattende arbeid med å øke effektiviteten i systemene. Europeisk standardisering vil bidra til effektivisering av transportmarkedet og det Indre Marked gjennom felles krav og referanserammer. Her kan Norge være en viktig pådriver hvis vi ønsker det.

I Europa er veksten i transportsektoren dobbelt så stor som i økonomien for øvrig. Europeisk standardisering vil sikre bedre utveksling av gods, personer og tjenester mellom landene som igjen vil øke etterspørselen etter transporttjenester. På samme tid vil man med standardisering kunne fjerne hindringer mot fri bevegelighet av varer og tjenester, og bidra til mer fokus på miljø og energieffektivitet på transportområdet.

Informasjonsmøte i Standard Norge
Standard Norge inviterte 12. juni bransjen til et informasjonsmøte om standardisering innenfor transporttjenester. Dette for å kartlegge behov og ønsker for nasjonal og internasjonal deltakelse. For tiden vurderes og prioriteres ulike forslag som har kommet inn. Dette gjelder blant annet standardisering av tanking av El-, hydrogen-, bioetanol- og biogassbiler, samlasting av varer for å minske behov for transport/redusere klimafarlige gasser, passasjerrettighetsstandarder bl.a. innen flytransport. Standardisering av miljøkalkulatorer, sporing/elektronisk rapportering ved varetransport, hvileplasser for tungtransport er andre forslag som er dukket opp.

Lyst til å delta i standardiseringsarbeidet?
På dette grunnlaget starter Standard Norge fra høsten av opp en komité for transporttjenester, der man fatter den endelige beslutning om hvilke områder som bør prioriteres.

Dersom du har interesse av å delta i denne komitéen, kan du ta kontakt med en av Standard Norges prosjektledere innenfor transport:

Sist oppdatert: 2013-12-06