2016

 

Standard Norge har sendt ut på høring tre standarder som tar opp temaer rundt universell utforming av persontransport. De stiller krav til utforming av busser, transporttjenester og utøvelse av passasjerrettigheter for å sikre likeverdig tilgang til persontransport for alle. Høringsfrist er 1. februar 2017.

2016-11-28

Mer om Standarder om universell utforming av persontransport på høring
 

Det er et mål om økt bærekraft i transportsektoren, og en europeisk standardiseringsgruppe har siden nyttår utarbeidet et kravdokument for bærekraftige veger. Forslaget er ute på høring og alle som ønsker det kan bidra med kommentarer.

2016-07-12

Mer om Bærekraftige veger - utkast til kravdokument
 

29. februar 2016 la regjeringen fram forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Som tidligere omtales universell utforming i et eget kapittel og i henvisninger under de enkelte transportaktørenes områder.

2016-03-14

Mer om Forslag til ny Nasjonal transportplan 2018-2029- omtale av universell utforming
 

Transportøkonomisk institutt, TØI, har utgitt rapporten Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten (TØI rapport 1456/2015), som gir en status for fylkeskommunenes arbeid på området og hva som er de største utfordringene. Rapporten tar bl.a. opp standardisering som ett prioritert område for fylkeskommunene, men som også gir utfordringer. Et annet tema er formaliserte samarbeid mellom ulike aktører på området.

2016-03-07

Mer om Fylkeskommuner og universell utforming i kollektivtransporten
 

I dag har fylkene ulike krav til innkjøp av busser. Nasjonale krav til busser, nedfelt i Norsk Standard, vil forenkle og effektivisere innkjøpsprosessene. Det betyr penger spart og økt mulighet for gjenbruk. Med dette bakteppet har Standard Norge satt i gang arbeidet med å utvikle nasjonale standarder for busser som skal bidra til effektivisering av busstransporten.

2016-02-10

Mer om Ny Norsk Standard skal forenkle innkjøp av busser