Tilsynsorgan

Tabellene nedenfor gir opplysninger om nasjonal fagmyndighet, nasjonal forskrift og ansvarlig tilsynsorgan knyttet til direktiv etter ny metode.

2006/95/EC Lavspenning

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og politidepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om elektrisk utstyr nr. 713 (1995)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2009/105/EC Enkle trykkbeholdere

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og politidepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om enkle trykkbeholdere

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

88/378/EEC, 2009/48/EC Leketøy

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og politidepartementet

 

Miljøverndepartementet

Produktområde

Fysiske og mekaniske egenskaper, og brennbart materiale 

 

Kjemi og støy

Nasjonal forskrift

Forskrift om sikkerhet ved leketøy

 

Forskrift om sikkerhet ved leketøy

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

 

Miljødirektoratet

89/106/EEC Byggevarer

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (1997)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvar for tilsynet i den enkelte byggesaken.

2004/108/EC Produkter som kan framkalle elektromagnetiske forstyrrelser

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og politidepartementet

 

Samferdsels-departementet

Produktområde

Elektrisk utstyr generelt

 

Teleterminal og satelittjordstasjons-utstyr

Nasjonal forskrift

Forskrift om elektrisk utstyr nr. 713 (1995)

 

Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr nr. 3

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Post- og teletilsynet

 

89/686/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC Personlig verneutstyr

Nasjonal fagmyndighet

Arbeids- og sosialdepartementet

 

Justis- og politidepartementet

Produktområde

Personlig verneutstyr i arbeidslivet

 

Personlig verneutstyr i arbeidslivet

Nasjonal forskrift

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr nr. 523

 

Forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr nr. 523

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for arbeidstilsynet

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2009/23/EC Ikke-automatiske vekter

Nasjonal fagmyndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Nasjonalforskrift

Forskrift for Justervesenet - Generell justerbestemmelse 10/94 om ikke-automatiske vekter

Ansvarlig tilsynsorgan

Justervesenet

90/385/EEC Implanterbare medisinske innretninger

Nasjonalfagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr 25

Ansvarlig tilsynsorgan

Sosial- og helsedirektoratet

2009/142/EC Gassapparater

Nasjonalfagmyndighet

Justis- og politidepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift av 5. oktober 1994 om gassapparat og utstyr

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

92/42/EEC Nye varmtvannskjeler med flytende eller gassformig brensel

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (1997)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvaret fortilsyn i den enkeltebyggesakenfor fasteinnretningeri bygget.

93/15/EEC Eksplosive varer til sivilt bruk 

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift


Ansvarlig tilsynsorgan

 

93/42/EEC Medisinsk utstyr

Nasjonal fagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Justis- og politidepartementet

Produktområde

Medisinsk utstyr generelt

 

Elektromedisinsk utstyr

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr 25

 

Forskrift om elektrisk utstyr nr. 713 (1995)

Ansvarlig tilsynsorgan

Sosial- og helsedirektoratet

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

94/9/EC Utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (ATEX)

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og politidepartementet

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Produktområde

 

 

Utstyr, sikkerhetssystemer, sikkerhets-innretninger, kontrollinnretninger og betjeningsinn-retninger som kan brukes i eksplosjonsfarlig område

Nasjonal forskrift

Forskrift om elektrisk utstyr nr. 713 (1995) og Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

-------

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, bnr. 543

 

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område, bnr. 543

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap

 

Direktoratet for arbeidstilsynet

94/25/EC Lystfartøyer

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan


94/62/EC Emballasje og emballasjeavfall

Nasjonal fagmyndighet

Miljøverndepartementet

Nasjonal forskrift

Bransjeavtaler

Ansvarlig tilsynsorgan

Miljødirektoratet

95/16/EC Heiser

Nasjonal fagmyndighet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (1997)

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for byggkvalitet

Merknad

Kommunene har ansvaret for tilsyn i den enkelte byggesaken for faste innretninger i bygget.

96/48/EC Samtrafikkevnen for høyhastighetstog 

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

 Ansvarlig tilsynsorgan


96/98/EC Skipsutstyr

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

 Ansvarlig tilsynsorgan


97/23/EC Trykkpåkjent utstyr

Nasjonal fagmyndighet

Justis- og politidepartementet

Produktområde

 

Nasjonal forskrift

Forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999

Ansvarlig tilsynsorgan

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Oljedirektoratet

2006/42/EC Maskiner

Nasjonal fagmyndighet

Arbeids- og sosial-departementet

 

Justis- og politi-departementet

 

Miljøvern-departementet

Produktområde

Maskiner som brukes i arbeidslivet

 

Maskiner til privat bruk

 

Støy i omgivelsene fra maskiner til utendørs bruk

Nasjonal forskrift

Forskrift om maskiner nr. 522

 

Forskrift om maskiner

 

Forskrift om maskiner nr. 522

Ansvarlig tilsynsorgan

Direktoratet for arbeidstilsynet

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

98/79/EC Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk

Nasjonal fagmyndighet

Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal forskrift

Forskrift om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr 25. Endringer trer i kraft 7. juni 2000.

Ansvarlig tilsynsorgan

Sosial- og helsedirektoratet

1999/5/EC Radio- og teleterminalutstyr

Nasjonal fagmyndighet

Samferdselsdepartementet

Nasjonal forskrift

 

Ansvarlig tilsynsorgan

 Post- og teletilsynet

2000/9/EC Taubaneanlegg til persontransport

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

 Ansvarlig tilsynsorgan


2001/16/EC Samtrafikkevnen for konvensjonelle tog 

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

 Ansvarlig tilsynsorgan


2004/22/EC Måleinstrumenter

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

 Ansvarlig tilsynsorgan


 

2007/23/EC Pyrotekniske artikler 

Nasjonalfagmyndighet


Nasjonal forskrift

 

 Ansvarlig tilsynsorgan


 

(oversikt oppdatert per juli 2013) 

Sist oppdatert: 2013-12-06