Hvordan lages standarder?

Standardiseringsarbeidet foregår i prosjekter. Et standardiseringsprosjekt kan være å utarbeide en ny standard basert på behov i markedet. Andre ganger dreier det seg om å revidere en eksisterende standard. Et eksempel på det siste er når ny teknologi gjør at en standard må endres.

Denne videoen viser gangen i prosessen fra idé til ferdig standard.

 

Standardiseringsprosessen

Å lage en standard foregår etter en bestemt prosess, fra en idé eller et forslag og fram til en ferdig standard. Dette arbeidet er delt inn i ulike stadier.

En idé eller et forslag kan i prinsippet komme fra hvem som helst. Generelt er det forventet at forslagsstiller deltar i det praktiske standardiseringsarbeidet, men det er ikke et krav. Begrensede ressurser skal ikke være til hinder for å komme med ideer og forslag til standardiseringsprosjekter. 

Les også: Standard Norge har utviklet egne regler for standardiseringsarbeid.

Slik organiseres arbeidet

Standardiseringsarbeidet er organisert på nasjonalt, europeisk (CEN) og internasjonalt (ISO) nivå. 

Tekniske komiteer og arbeidsgrupper

Standardiseringsprosjekter styres av tekniske komiteer (Technical Committee, TC). Standardene utarbeides i arbeidsgrupper (Working Group, WG). De tekniske komiteene og arbeidsgruppene består av deltakere fra for eksempel bedrifter, myndigheter, forskning, frivillige organisasjoner, forbrukere og arbeidstakerorganisasjoner.

Modell: teknisk komité og arbeidsgrupper

Underkomiteer

På noen områder er arbeidsmengden i de tekniske komiteene så stor at det er opprettet underkomiteer (Sub Committee, SC). Dette gjøres for å fordele arbeidsmengden innenfor én teknisk komite, i stedet for å splitte den opp i flere.

Nasjonale komiteer

De nasjonale standardiseringskomiteene (Standard Norge-komite, SN/K) utarbeider nasjonale standarder og/eller de følger arbeidet som foregår internasjonalt. komiteer som følger internasjonalt arbeid, kalles en speilkomite .

Delegater og eksperter

I europeisk og global sammenheng kommer deltakerne fra de landene som har vist interesse for å delta i arbeidet. Deltakerne i TCene er nasjonale delegater, mens de som deltar i WGene, er fageksperter innenfor det aktuelle området.

Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet baseres på følgende hovedprinsipper:

  • Åpenhet
    Alle berørte interesseparter som bedrifter, myndigheter, forbrukere, forskningsinstitusjoner og arbeidstakere kan delta i standardiseringsarbeidet.
  • Frivillighet
    Standardiseringsarbeidet er basert på frivillig deltakelse fra de berørte parter. Selve arbeidet foregår etter regler og retningslinjer som alle må følge.
  • Konsensus
    Standarder skal utarbeides med det som mål å komme fram til størst mulig grad av enighet, men ikke nødvendigvis enstemmig oppslutning om det endelige resultatet.

 Les mer om:

 

Kurs og veiledning

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr kurs som skal gi komitemedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

Vi har også utarbeidet en egen brosjyre rettet mot deltakere i standardiseringsarbeid. Den gir nærmere forklaring på standardiseringsprosessen, og forteller litt om det å delta i standardiseringskomiteer. Den utgis i papirversjon og deles ut til alle som deltar i våre komiteer. Den kan også fås ved å henvende seg til Standard Norge.

Offentliggjøring av standarder

I henhold til internasjonale avtaler er Standard Norge forpliktet til å offentliggjøre alle nye standardiseringsprosjekter, standarder på høring og nye standarder. Dette omfatter både nasjonalt, europeisk og globalt standardiseringsarbeid.

Oversikt over nye standarder og høringer fra Standard Norge.

Sist oppdatert: 2019-03-12