Forkortelser

Forkortelser forekommer ofte innenfor standardisering. Oversikten under viser et utvalg av de vanligste.

A1 Amendment / Tillegg (A2 osv. dersom det er flere)

AC Corrigendum / Rettelse (eller rettelsesblad)

ANEC European Association for the Coordination of Consumer Representation in Standardization / De europeiske forbrukerorganisasjonenes egen organisasjon, som samordner forbrukerrepresentasjonen innenfor standardiseringen

ANSI American National Standards Institute / Den amerikanske standardiseringsorganisasjonen

BP Business Plan / Forretningsplan

CASCO ISO Council committee on Conformity Assessment / Rådgivende ISO-komité

CD Committee draft / Komitéforslag

CE Conformité Européenne / Merke som viser at et produkt tilfredsstiller kravene i henhold til EU-direktiv

CEN Comité Européen de Normalisation/European Committe for Standardization / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder

CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique/European Committee for Electrotechnical Standardization / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder innenfor elektroområdet

CLC Forkortelse for CENELEC (ikke offisiell)

CMC CEN Management Center 

COPOLCO ISO Council committee on Consumer Policy / Rådgivende ISO-komité på forbrukerspørsmål

CR CEN Report / CEN rapport

CWA CEN/CENELEC Workshop Agreement / Dokument som er utarbeidet som resultat fra en workshop

DEVCO ISO Development Committee / Rådgivende ISO-komité vedrørende standardisering i utviklingsland

DIS Draft International Standard / Forslag til en internasjonal standard

EFTA European Free Trade Association

EN European Norm/Standard / Europeisk standard/Europanorm 

ENV European Prenorm/Prestandard / Foreløpig europeisk standard/europanorm

ESO European Standardization Organization (CEN, CENELEC, ETSI)  

ETSI European Telecommunications Standards Institute / Organisasjon som utarbeider europeiske standarder innenfor telekommunikasjonsområdet

EU Den europeiske union

EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

FDIS Final Draft International Standard / Endelig forslag til internasjonal standard 

FprEN Final Draft European Standard / Endelig forslag til europeiske standard

ICS International Classification for Standards / Internasjonalt klassifiseringssystem for standarder

IEC International Electrotechnical Commission / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder innenfor elektroområdet

INSTA InterNordisk Standardiseringssamarbeid / Forum for nordisk standardiseringssamarbeid

ISO International Organization for Standardization / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder

ITU International Telecommunication Union / Organisasjon som utarbeider internasjonale standarder innenfor telekommunikasjonsområdet

IWA International Workshop Agreement / Dokument som er utarbeidet som resultat fra en workshop

NEK Norsk Elektroteknisk Komité

NEK-EN Europanormer fra CENELEC

NEK-HD Harmoniseringsdokumenter fra CENELEC

NEK-IEC Internasjonale normer fra IEC

NEK-QC Internasjonale komponentspesifikasjoner fra IEC

NK Normkomité hos NEK

Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, tidligere PT Post- og teletilsynet 

NP New Work Item Proposal / Forslag til nytt standardiseringsprosjekt

NS Norsk Standard

NS-EN Europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard

NS-EN ISO Kombinert internasjonal og europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard 

NS-ISO Internasjonal standard som er fastsatt som Norsk Standard

NSB National Standards Bodies

NSO National Standards Organizations

NWIP New Work Item Proposal / Forslag til nytt standardiseringsprosjekt

O-member Observing member / medlem med obervatørstatus

OHSAS Occupation Health and Safety Assessment Series

P-member Participating member / aktivt medlem

PAS Public Available Specifications

PERINORM Specification for a set of functions for computer graphics

prEN Forslag til Europeisk Standard / Europanorm

prNS Forslag til Norsk Standard

PT Post- og teletilsynet, nå Nkom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

PWI Preliminary Work Item / Foreløpig standariseringsprosjekt

SC Sub Committee / Underkomité

SN Standard Norge

SN/K Norsk standardiseringskomité i Standard Norge

TC Technical Committee / Tekniske komité

TR Teknisk rapport / Technical Report

TS Teknisk spesifikasjon / Technical Specification

WD Working Document / arbeidsdokument i en komité eller arbeidsgruppe

WG Working group / Arbeidsgruppe

Sist oppdatert: 2015-01-06