Personer rundt et bord på et møte

Regler for standardiseringsarbeid

Her finner du reglene for arbeidet i Standard Norges standardiseringskomiteer. Dette er andre utgave av reglene som ble vedtatt av Standard Norges styre 2018-02-27.

Reglene gjelder for alt arbeid med utarbeidelse av standarddokumenter i Standard Norges standardiseringskomiteer. Prosedyrene i Standard Norges kvalitetssystem (KS-systemet) detaljerer de bestemmelsene som er nedfelt i dette regelverket.

Standard Norges etiske retningslinjer gjelder for organisasjonen og hver enkelt medarbeider, innleid personell, konsulenter og deltakere i standardiseringskomiteene.

 

1 Standard Norges rolle og ansvar som nasjonalt standardiseringsorgan

Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

Europaparlaments- og rådsforvaltning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering er implementert i norsk rett. Rådsforvaltningen (forordningen) regulerer samarbeidet mellom de europeiske standardiseringsorganisasjonene, nasjonale standardiseringsorganisasjoner, EØS-statene og Europakommisjonen. Standard Norge er notifisert til å utarbeide og fastsette norske standarder gjennom denne forordningen.

I forordningen er europeiske standarder verktøy som legger til rette for handel og fremmer konkurranseevne til næringsliv og industri i det indre markedet i Europa. Det stilles derfor strenge krav til standardiseringsorganisasjonene at standardene som utvikles ikke bidrar til handelshindringer. Standard Norge er den eneste organisasjonen som kan utarbeide og fastsette Norsk Standard. Dette gjelder standarder utarbeidet i Norge, Europa eller for øvrig internasjonalt.

Standard Norge er som medlem av CEN (den europeiske standardiseringsorganisasjonen), forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard. Standard Norge er videre forpliktet til å overholde et sett med kriterier[1] som stiller krav til organisasjonens åpenhet, uavhengighet og konsensus, effektivitet og markedsrelevans, sammenheng i standardverket, økonomisk stabilitet og adekvate tekniske løsninger.

Som følge av krav i forordningen publiseres oppdatert informasjon om:

  • alle nasjonale standardiseringsprosjekter,
  • alle standarder som er/har vært på høring og standarder som er fastsatt.

Standard Norge er medlem av ISO (den globale standardiseringsorganisasjonen). Utvalgte ISO-standarder fastsettes som Norsk Standard ut fra en faglig vurdering basert på blant annet samfunns- og markedsbehov.

 

2 Standardiseringsprosessen

Standarder utarbeides i prosesser som alle deltakende interessenter har innsyn i. Andre interessenter kan uttale seg om forslag til standarder under åpne høringer.

Standardiseringsarbeidet foregår i standardiseringskomiteer opprettet av Standard Norge. Medlemmene i en standardiseringskomité er forpliktet til å følge de reglene som er beskrevet i dette dokumentet.

Som følge av forordningen om standardisering skal Standard Norge notifisere oppstart av alle nasjonale standardiseringsprosjekter til CEN for å bidra til åpenhet om nasjonalt arbeidsprogram for standarder og for å forhindre mulig dobbeltarbeid og handelsbarrierer.

2.1 Hovedprinsipper for arbeidet

Alt standardiseringsarbeid bygger på prinsippene om

  • Åpenhet
  • Frivillighet
  • Konsensus

Disse prinsippene er også nedfelt i CENs og ISOs regelverk.

Definisjonen av konsensus er i henhold til NS-EN 45020 2006:

    “Alminnelig enighet karakterisert ved at ingen betydningsfull berørt part er vedvarende uenig på vesentlige punkter som er oppnådd gjennom en prosess der det er prøvd å ta hensyn til alle parter det angår, og forlike eventuelle motstridende argumenter.
   
  MERKNAD:
Konsensus innebærer ikke nødvendigvis enstemmighet.”

Standardiseringens prinsipper og regler skal følges ved utformingen av alle standarddokumenter.

2.2 Råderett

Standard Norge har opphavsrett til alle dokumenter som utarbeides av Standard Norge. De som har bidratt i standardiseringsarbeidet har ikke rett til å kopiere og spre standarder eller standardiseringsforslag uten samtykke fra Standard Norge. I komitéarbeidet overdrar komitémedlemmene råderetten over sine bidrag i standardiseringsarbeidet til den aktuelle standardiseringsorganisasjonen (Standard Norge, CEN og ISO). Prosedyrene for overdragelse av råderett er beskrevet i KS-systemet.

2.3 Behandling av nye prosjektforslag

Forslag om en ny standard kan fremmes av Standard Norges medlemmer, styret, sektorstyrer, ulike interessentgrupperinger og andre interessenter. Forslaget kan også fremmes av Standard Norge. Standard Norge vil vurdere forslaget basert på behov i markedet og ressurstilgang (deltakelse og finansiering).

Nye prosjektforslag fra ISO og CEN forelegges aktuelle interessenter eller standardiseringskomiteer for vurdering av behov og interesse. Tilbakemeldingene fra markedsaktørene danner grunnlaget for Standard Norges videre oppfølging.

2.4 Typer standarddokumenter

Standard Norge utarbeider flere typer standarddokumenter, eksempelvis Norsk Standard, Teknisk Spesifikasjon, Teknisk Rapport, Guide og ulike typer blanketter. Standarddokumentene er beskrevet i KS-systemet.

2.5 Standarddokumentenes innhold

Standarddokumentene utvikles på bakgrunn av samfunnets og markedets behov og utformes i henhold til gjeldende skriveregler.

Standarddokumentets innhold skal utformes slik at det egner seg for samsvarsvurdering. Reglene for dette er nedfelt i CENs og ISOs regelverk og prosedyrene er beskrevet i KS-systemet. 

Hensyn til miljø, universell utforming (UU), forbrukere og små og mellomstore bedrifter skal vurderes ved oppstart av nye standardiseringsprosjekter.

2.6 Prosessen

Prosessen for utarbeidelse av internasjonale standarder er beskrevet i ISO Directives og CENs Internal Regulation. Prosessen som skal benyttes for å utarbeide nasjonale standarddokumenter er basert på de internasjonale retningslinjene og beskrevet i KS-systemet.

Når et nytt standardiseringsprosjekt blir vedtatt i CEN (på de områder der det ikke er et felles regelverk i Europa), skal det undersøkes om det eksisterer nasjonale myndighetskrav som er, eller kan komme i konflikt med krav som antas å ville bli innarbeidet i den europeiske standarden. Hvis dette er tilfelle, skal anmodning om «A-avvik» fremmes så tidlig som mulig i standardiseringsprosessen. Prosedyrene for dette er beskrevet i KS-systemet.

Et A-avvik er en formell anmodning fra en nasjonal standardiseringsorganisasjon til CEN om at det eksisterer nasjonalt myndighetskrav som er i konflikt med innholdet i europeisk standard. Informasjon om dette skal inngå som et informativt tillegg (Annex ZB) i aktuell standard.

«Stillstand» er en forpliktelse for alle medlemmer i CEN og innebærer stans i alt nasjonalt standardiseringsarbeid som er i konflikt med eksisterende europeiske standarder eller pågående europeiske standardiseringsarbeider. I slike tilfeller skal Standard Norge stanse arbeidet eller revidere omfanget av det nasjonale standardiseringsprosjektet.

2.6.1 Høring

For alle forslag til nasjonale standarddokumenter gjennomføres en åpen høring. For standarder skal denne være minst 8 uker. Høringsforslagene skal være fritt tilgjengelige i høringsperioden blant annet i høringsportalen. Dersom enkelte interessentgrupperinger har vært underrepresentert i standardiseringskomiteen, skal det vurderes spesifikke tiltak overfor disse i høringsperioden.

Alle innkomne kommentarer behandles av komiteen og behandlingen skal kunne dokumenteres. Interessenter fra andre land skal gis tilgang til nasjonale høringsforslag. Kommentarer fra disse behandles av komiteen på lik linje med nasjonale kommentarer.

Der det er opprettet sektorstyre skal sektorstyret få forslaget til nasjonal standard til orientering før høring og fastsettelse.

2.6.2 Fastsettelse

Alle standarddokumenter fastsettes av Standard Norge.

 

3 Arbeid i nasjonale standardiseringskomiteer

3.1 Typer komité

En komité kan:

  • ha mandat til å utarbeide eller revidere nasjonalt utarbeidede standarddokumenter, eller
  • være en speilkomité for én eller flere komiteer i CEN eller ISO.

Samme komité kan ha begge disse oppgavene.

3.2 Etablering og nedlegging av en standardiseringskomité

Standardiseringskomiteer opprettes etter behov fra interessenter. Opprettelse av en standardiseringskomité skal godkjennes av adm. direktør.

Standardiseringskomiteen oppnevnes i utgangspunktet for en periode på tre år. Komiteen kan oppnevnes nye perioder på tre år. I den sammenheng skal komitésammensetningen vurderes.

Se punkt 3.3 for nærmere beskrivelse av standardiseringskomiteenes oppgaver.

3.2.1 Mandat og budsjett

Et mandat og et budsjett skal ligge til grunn for alt standardiseringsarbeid. Der det er sektorstyre som dekker fagområdet til standardiseringsarbeidet, gir sektorstyret en innstilling til mandat og budsjett for arbeidet, herunder sammensetning av komiteen. Adm. direktør godkjenner mandat og budsjett.

3.2.2 Oppnevning av komitémedlemmer og komitédeltakere

En standardiseringskomité skal være balansert med medlemmer fra alle relevante interessentkategorier. Kategoriene er:

Kategori

Beskrivelse

Næringsliv (inkl. SMBer)

Produsenter, designere, tjenestetilbydere, forhandlere, bank og finansinstitusjoner, bransje- og handelsorganisasjoner

Myndigheter

Lokale, regionale og nasjonale myndighetsorgan

Forbrukere

Forbrukerorganisasjoner, foreninger som representerer eldre, personer med nedsatt funksjonsevne

Arbeidstakerorganisasjoner

Fagforeninger

Akademia og forskning

Universiteter og høyere utdanning, forskningsinstitusjoner

Prøving, sertifisering og akkreditering

Prøvingslaboratorier, sertifiserings- og akkrediteringsvirksomheter

NGOer

Non-profitt organisasjoner som ivaretar sosiale eller miljømessige samfunnsforhold

Adm. direktør godkjenner komitémedlemmer og komitédeltakere i standardiseringskomiteer.

Komitédeltakelse er knyttet til den interessenten som er medlem i komiteen. Med komitémedlem menes f.eks. en bedrift, en organisasjon eller et myndighetsorgan som formelt er oppnevnt. Med komitédeltaker menes komitémedlemmets representant i komiteen.

Når det er formålstjenlig, f.eks. at en komitédeltaker har særlig fagkunnskap om emnet som skal standardiseres, kan det fravikes at komitédeltakeren er knyttet til interessent/komitémedlem.

Standardiseringskomiteen skal være balansert og ha tilstrekkelig deltakelse. I denne sammenheng bør også vurderes en balansert sammensetning med hensyn til alder og kjønn. Dersom balanse mellom ulike interessentkategorier ikke opprettholdes under arbeidet i komiteen, skal nye medlemmer og/eller deltakere oppnevnes.

Det kan oppnevnes observatører fra andre land til en standardiseringskomité når komiteen utarbeider én nasjonal standard og for øvrig i særskilte tilfeller. Observatører har ikke stemmerett i komiteen og er derfor ikke med i beslutningsgrunnlaget for om konsensus er oppnådd.

Det er ikke et krav at komitémedlemmet som komitédeltakeren representerer, er medlem av Standard Norge.

Komitédeltakere skal følge arbeidet aktivt i hele oppnevningsperioden. En komitédeltaker som ikke har deltatt i komitémøter eller gitt innspill til standardiseringsarbeidet i løpet av ett år, kan utelukkes fra komiteen. Se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse av oppgaver for komitédeltakere.

3.2.3 Opprettelse av arbeidsgrupper under standardiseringskomiteene

En standardiseringskomité kan etablere underliggende arbeidsgrupper. Arbeidsgruppens mandat kan være å utrede særskilte problemstillinger. Deretter skal arbeidsgruppen avvikles. Arbeidsgruppen rapporterer til standardiseringskomiteen som godkjenner resultatene. Arbeidsgruppens deltakere skal også være deltakere i komiteen og oppnevnes av denne.

3.2.4 Valg av komitéleder
Komitéleder skal velges av komiteen. Lederen skal opptre nøytralt i arbeidet. Komitésekretæren kan i samråd med adm. direktør foreslå kandidat til ledervervet og dersom dette ikke lykkes kan adm. direktør engasjere ekstern kandidat til ledervervet. Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av komitélederens oppgaver.

3.2.5 Valg av leder for arbeidsgruppe

Ledere av arbeidsgrupper velges av standardiseringskomiteen.

3.2.6 Komitésekretær

Komitésekretær (prosjektleder i Standard Norge) for arbeidet utnevnes av Standard Norge. Komitésekretæren skal ivareta standardiseringstekniske hensyn og sikre faglig samsvar med andre standarder i arbeidet. Se vedlegg 3 for nærmere beskrivelse av oppgaver for komitésekretæren.

3.3 Standardiseringskomiteens oppgaver

3.3.1 Nasjonalt utarbeidede standarddokumenter

Komiteen skal:

a) følge opp komiteens mandat,

b) utarbeide forslag til Norsk Standard og eventuelt revidere fastsatte Norsk Standard. Arbeidet kan også omfatte utarbeidelse av andre standarddokumenter og tilleggsprodukter,

c) avklare om komitémedlemmer bidrar med innhold som omfatter patenter eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale. Slikt innhold skal behandles i samsvar med gjeldende retningslinjer nedfelt i KS-systemet,

d) beslutte å sende forslag på høring. Dette kan gjøres selv om det ikke er full enighet om innholdet, forutsatt at det er enighet i komiteen om utsendelsen. Det skal i tilfellet framgå av høringsnotatet hvilke punkter det er uenighet om,

e) utarbeide et kommentardokument som viser hvordan komiteen har behandlet innkomne kommentarer. Det skal gjennomføres en ny høring dersom høringskommentarene resulterer i vesentlige endringer i standardforslaget,

f) vurdere om den aktuelle ISO-standarden skal oversettes til norsk og/eller fastsettes som Norsk Standard (NS-ISO) dersom en Norsk Standard refererer til en ISO-standard,

g) vurdere eventuell oversettelse av en Norsk Standard og andre norske standarddokumenter og veiledninger til andre språk,

h) innstille til fastsetting av endelig forslag til Norsk Standard,

i) vurdere fortsatt aktualitet og eventuell revisjon av standarder.

3.3.2 Oppfølging av internasjonalt standardiseringsarbeid
Komiteen skal:

a) følge opp speilkomiteens mandat. Hovedoppgaven er å ivareta norske interesser i standardiseringsarbeidet i CEN og ISO gjennom overvåkning, deltakelse og oppfølging av det internasjonale arbeidet,

b) følge de regler, rutiner og retningslinjer som er beskrevet i ISOs og CENs regelverk,

c) bidra til konsensus om standardene CEN og ISO utarbeider når dette ikke er i konflikt med norske interesser,

d) utarbeide norske kommentarer til forslag til standarder på ulike stadier. Fremme A-avvik dersom forslag til standardenes innhold ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter,

e) avgi innstilling til Standard Norges stemmegivning på internasjonale standardforslag. Ved konsensus vil Standard Norge stemme i henhold til innstillingen. Standard Norge kan stemme imot innstillingen dersom standardiseringsfaglige forhold gjør dette nødvendig,

f) foreslå norsk tittel på internasjonale standarder som skal gjøres til Norsk Standard, og vurdere behov for nasjonalt forord eller tillegg,

g) foreslå delegater til møter i internasjonale komiteer og norske eksperter i arbeidsgrupper,

h) vurdere revisjon eller tilbaketrekning av eksisterende Norsk Standard når tilsvarende ISO-standard er fastsatt av ISO,

i) vurdere om forslag til en ny europeisk standard er i konflikt med eksisterende Norsk Standard. Trekke tilbake Norsk Standard som er i konflikt med den europeiske standarden,

j) vurdere behov for oversettelse av standarder eller forslag til standarder til norsk og bidra til å skaffe finansiering,

k) foreslå eventuell implementering av ISO-standarder som Norsk Standard (NS-ISO),

l) foreslå nye internasjonale prosjekter dersom det er norsk interesse og finansiering.

 

4 Behandling av uenigheter i prosessen

4.1 Uenighet ved utarbeidelse av nasjonal standard

Det skal være oppnådd konsensus i komiteen om at forslaget er klart for fastsetting som Norsk Standard. Ved manglende konsensus om et begrenset spørsmål kan komiteen vurdere å ta ut de punktene som omhandler dette spørsmålet. Ved manglende konsensus om vesentlige spørsmål tas saken opp med adm. direktør for å finne løsning.

Adm. direktør kan beslutte bruk av en tvisteløsning eller nedleggelse av arbeidet, eventuelt at arbeidet stilles i bero. Ved tvisteløsning utpeker adm. direktør én eller flere uhildede personer som skal foreta meklingen.

Dersom det etter forsøk på tvisteløsning er umulig for komiteen å sluttføre arbeidet, skal komiteen vurdere om dokumentet kan gis ut med mindre formell status enn som Norsk Standard. Endelig beslutning tas av adm. direktør etter innstilling fra komiteen.

Ett eller flere medlemmer av komiteen kan anke beslutningen til Standard Norges styre.

4.2 Uenighet i nasjonale speilkomiteer

Ved uenighet om en eller flere norske kommentarer i speilkomiteen skal komitélederen sammen med komitésekretæren drøfte saken for å finne en løsning. Fører ikke dette fram, avstår Standard Norge fra å gi kommentarer til det som det er uenighet om.

Ved uenighet om stemmegiving i speilkomiteen skal komitélederen sammen med komitésekretæren drøfte saken for å finne en løsning. Dersom dette ikke fører fram kan komiteen velge å stemme «avstår». Saken kan også tas opp med adm. direktør for avgjørelse.

En avgjørelse kan ankes av ett eller flere medlemmer av komiteen til Standard Norges styre.

4.3 Klager

Standard Norge skal sørge for at det er mulig for alle å klage på standardiseringsprosesser, standarder og standardens innhold. Alle klager til Standard Norge skal registreres som avvik i Standard Norges KS-system og behandles av Standard Norge. Dersom det er relevant skal det i svaret fra Standard Norge redegjøres for eventuell ankemulighet og fremgangsmåte for dette.

 

5 CEN/ISO sekretariatsansvar

Der Standard Norge har påtatt seg ansvaret for et internasjonalt sekretariat, skal de regler, rutiner og retningslinjer som er beskrevet i ISOs og CENs regelverk følges, samt relevante prosedyrer i KS-systemet.

 

6 Utarbeide og godkjenne NORSOK-standarder

NORSOK-standarder utarbeides av norsk petroleumsindustri for å sikre verdiøkende og kostnadseffektive prosesser og tjenester på norsk sokkel og at sikkerhetsaspektet er ivaretatt.

Standard Norge har inngått en avtale med eierne av NORSOK om -utvikling, drift, vedlikehold og salg av NORSOK-standardene. Det er utarbeidet en prosedyre for dette arbeidet som er nedfelt i Direktiv A-001 Rules for the professional work and rules for structuring, writing and approval of NORSOK-standards.

Internasjonalt standardiseringsarbeid på petroleumsområdet skal gjennomføres i tråd med CENs og ISOs regler for dette. En utdyping av disse reglene er beskrevet i Direktiv A-002 Guideline for International Standardization and mirror committee work for Petroleum.

 

Vedlegg

  1. Komitélederens oppgaver
  2. Komitédeltakernes oppgaver
  3. Komitésekretærens oppgaver

 

Vedlegg 1: Komitélederens oppgaver

Komitélederen skal:

a) lede komiteens møter,

b) gjennomføre arbeidet slik at oppgavene blir utført i henhold til komiteens mandat og framdriftsplan. (Liste over komitémedlemmer og komitémedlemmenes komitédeltakere i komiteen, fordelt på kategori, skal være tilgjengelig for komitélederen.),

c) opptre inkluderende og være resultat- og løsningsorientert,

d) søke å oppnå konsensus dersom det er ulike synspunkter i komiteen,

e) opptre nøytralt og mekle dersom det ikke oppnås enighet,

f) være norsk delegasjonsleder på internasjonale møter i CEN- og ISO-komiteer. Oppgaven som delegasjonsleder kan delegeres til andre medlemmer av speilkomiteen,

g) sørge for at komiteen og dens medlemmer forholder seg til Standard Norges etiske retningslinjer.

 

Vedlegg 2: Komitédeltakernes oppgaver

Komitédeltakerne skal:

a) delta i komiteens møter og støtte lojalt opp om arbeidets mål og fremdrift,

b) gi innspill til dokumenter som er til behandling innen de frister som er gitt, og bidra til at standardene utarbeides uten unødvendige forsinkelser,

c) delta i utarbeidelsen av norske standardforslag, nasjonale tillegg, kommentarer til internasjonale standardforslag,

d) sørge for at synspunktene til den virksomheten de representerer kommer fram når det skal tas stilling til en sak,

e) framføre speilkomiteens synspunkter som oppnevnt delegat(er) til internasjonale komitémøter,

f) bidra, dersom det er relevant, i arbeidet med støttedokumenter, f.eks. veiledninger.

 

Vedlegg 3: Komitésekretærens oppgaver

Komitésekretæren skal:

a) sørge for at arbeidet ikke startes uten at det foreligger godkjent mandat, fremdriftsplan og budsjett for finansiering av det arbeidet komiteen skal utføre,

b) holde oversikt over at de finansielle rammene for arbeidet og melde fra om overskridelser slik at arbeidet kan stanses eller få tilført ressurser,

c) bidra til at komiteen har bred og balansert sammensetning. Komitédeltakerne med tilhørende interessentkategori registreres i komitéregisteret,

d) bidra til at komitélederen driver arbeidet på en effektiv måte, slik at oppgavene blir utført i henhold til mandat og fastsatt framdriftsplan for komiteen,

e) utarbeide forslag til standard, nasjonale tillegg, bearbeidelser og fag-kontroll av eventuelle oversettelser,

f) påse at forslag til Norsk Standard utformes i henhold til gjeldende regler og prosedyrer,

g) notifisere nytt nasjonalt arbeid, endringer og revisjoner av gjeldende Norsk Standard til CEN ved oppstart av prosjektet,

h) sørge for at mulige A-avvik identifiseres og følges opp tidligst mulig i prosessen,

i) gjennomføre høring av forslag til standarder og sørge for at innkomne kommentarer behandles,

j) avklare om arbeidet berører andre nasjonale komiteer, og koordinere dette.

k) holde norsk speilkomité oppdatert om arbeidet i respektive CEN- og ISO-komiteer,

l) sørge for at standarddokumentet får rett ICS-kode,

m) bistå med formulering av kommentarer på engelsk,

n) gi norske kommentarer til forslag til internasjonale og europeiske standarder og stemme i CEN og ISO ifølge gjeldende regler basert på innspill fra komitémedlemmene og konsensus i komiteen,

o) stemme avstår på standardforslag og andre avstemninger, der det ikke er norsk interesse,

p) følge opp uenighet i komiteen med tiltak i henhold til bestemmelsene om tvistebehandling,

q) sørge for at forslag til nasjonal standard er kvalitetssikret i samsvar med regler og rutiner og i forhold til tilgrensende standarder,

r) innstille på fastsetting, revisjon eller tilbaketrekking av Norsk Standard,

s) innstille på fastsettelse av ISO-standarder som Norsk Standards (NS-ISO),

t) informere eksperter og delegater til internasjonale møter om oppgaver, ansvar og roller,

u) delta på møter i CEN- og ISO komiteer etter behov,

v) sørge for innkallinger til og referater fra komitémøtene,

w) sørge for at komitedeltakere er registrert i Standard Norges registre slik at de har tilgang til alle dokumenter som er relevante for standardiseringsarbeidet. Endringer i komiteer og arbeidsgrupper skal være oppdatert til enhver tid,

x) sørge for at arbeidet gjennomføres i henhold til prosedyrene i KS-systemet,

y) informere om komiteens arbeid på www.standard.no.[1] CEN-CENELEC Internal Regulations, part 1D: CEN and CENELEC Membership Requirements. CEN-CENELEC Guide 22: Guide on the organizational structure and processes for the assessment of the membership criteria of CEN and CENELEC.

 

Eget dokument
Du kan også laste ned Regler for standardiseringsarbeidet i Standard Norge (2. utgave) i pdf-versjon.

 

Standard Norges logo med visjon

Sist oppdatert: 2018-03-09