Regler for arbeidet i Standard Norges komiteer

Her finner du reglene for arbeidet i Standard Norges komiteer som er fastsatt av styret i Standard Norge.

Komitéarbeid

Disse reglene som gjelder for arbeidet i Standard Norges standardiseringskomiteer, er vedtatt av Standard Norges styre 2013-08-27.

Innholdsfortegnelse

 1. Innledning
 2. Opprettelse og nedleggelse av standardiseringskomiteen
 3. Komiteens mandat og budsjett
 4. Oppnevning av komitémedlemmer og sammensetning av komiteene
 5. Ledere for standardiseringskomiteer
 6. Komité for nasjonal utarbeiding av Norsk Standard, arbeidsoppgaver
 7. Speilkomité for europeisk og/eller internasjonal standardisering, arbeidsoppgaver
 8. Komitélederens oppgaver
 9. Komitémedlemmenes oppgaver
 10. Komitésekretærens oppgaver
 11. Markedsdirektørens oppgaver

1. Innledning
Standardiseringsarbeidet er basert på de grunnleggende prinsippene: åpenhet, uavhengighet, frivillighet og konsensus.

Deltakelse i standardiseringsarbeidet er frivillig, og alle berørte interesseparter inviteres til å være representert.

Standarder utarbeides i en prosess som alle deltakende interessenter har innsyn i. Andre interessenter kan uttale seg om forslag til standardene under åpne høringer.

Målet er å utarbeide standarder som det er konsensus om. Definisjonen av konsensus er i henhold til NS-EN 45020 2006:

“Alminnelig enighet karakterisert ved at ingen betydningsfull berørt part er vedvarende uenig på vesentlige punkter som er oppnådd gjennom en prosess der det er prøvd å ta hensyn til alle parter det angår, og forlike eventuelle motstridende argumenter.

MERKNAD:
Konsensus innebærer ikke nødvendigvis enstemmighet.”

Standardiseringsarbeidet foregår i standardiseringskomiteer opprettet av Standard Norge. Deltakere i standardiseringskomiteer er forpliktet til å følge de reglene som er nedfelt i dette dokumentet, og i nærmere detalj, i Standard Norges kvalitetssystem. I utarbeidelsen skal de relevante direktiver for standardiseringsarbeid og for strukturering og skriving av standarder i ISO, legges til grunn. (ISO/IEC Directives, Part 1 og Part 2). For arbeidet i CEN gjelder også «Internal Regulation Part3» som er en modifisert versjon av ISO reglene.

Det er viktig at deltakerne er positivt innstilt til å ta den ferdige standarden i bruk.

Deltakere i standardiseringsarbeidet skal før arbeidet starter, bli gjort kjent med at råderetten over det materialet som utarbeides, overføres til Standard Norge. Ved deltakelse i standardiseringsarbeid i de internasjonale standardiseringsorganisasjonene CEN og ISO overføres råderetten til disse organisasjonene. Samtidig forblir retten til det immaterielle innhold hos opphavsperson eller opphavspersoner som i fellesskap har utviklet innholdet.

Standard Norge har gitt datterselskapet Standard Online AS rett til å utgi, markedsføre og selge Norsk Standard, andre normative dokumenter og publikasjoner som Standard Norge utvikler. Inntekter fra salget føres tilbake til Standard Norge i form av royalty.

Ulike interessenter kan fremme forslag til Standard Norge om utarbeiding av standarder. Standard Norge vil gjennom åpne høringer om forslaget avklare om det er grunnlag for å starte arbeidet med en ny standard. Dersom arbeidet startes opp vil det enten bli lagt til en ny komité eller til en bestående komité på et beslektet fagområde.

2. Opprettelse og nedleggelse av standardiseringskomiteer
Standard Norges administrerende direktør godkjenner opprettelsen av nye og nedleggelsen av eksisterende standardiseringskomiteer i Standard Norge.

Forslag om opprettelse eller nedleggelse av standardiseringskomiteer skal forelegges sektorstyrer for innstilling på områder der slike styrer er opprettet.

Komiteene kan være rent nasjonale med mandat til å utarbeide eller revidere en nasjonalt utarbeidet Norsk Standard og andre typer normative eller beslektede dokumenter. Alternativt kan komiteene være nasjonale speilkomiteer for én eller flere tekniske komiteer i CEN eller ISO. Komiteen utpeker Standard Norges delegater med mandat til å delta i arbeidet i de internasjonale komiteene. En komité kan ha begge disse oppgavene.

Før en komité opprettes, skal det foreligge mandat og budsjett for det arbeidet komiteen skal utføre.

Forslag om opprettelse av en ny komité kan fremmes av:

 • Et medlem av Standard Norge
 • Standard Norges sektorstyrer eller fagråd
 • En standardiseringskomité
 • Et norsk myndighetsorgan
 • Interessenter som representerer næringslivet, en bransje, ideelle foreninger eller andre samfunnsaktører
 • Forskningsinstitusjoner
 • Standard Norges administrerende direktør

Forslagsstiller(e) skal angi standardiseringsområde og tema, foreslå arbeidsprogram og eventuelt gi oversikt over tilsvarende eller tilgrensende arbeid som foregår i andre organisasjoner eller i offentlige eller private virksomheter. Det forutsettes at forslagsstiller deltar i arbeidet dersom komiteen blir opprettet.

Standard Norge skal bekjentgjøre forslag om nye komiteer og arbeidsområder og invitere interessenter til å gi kommentarer til forslagene. Interessenter bes om å melde fra om de ønsker å delta i komiteen.

3. Komiteens mandat og budsjett
Komiteens mandat og budsjett skal godkjennes av administrerende direktør.

Mandatet skal gi bakgrunnen for opprettelsen, en beskrivelse av komiteens oppgaver og oppnevningsperiode for komiteen, vanligvis begrenset til tre år. Etter vurdering kan oppnevningsperioden forlenges med to år. Dersom komiteen ikke har avsluttet sitt arbeid etter 5 år, kan komiteen oppnevnes for en ny periode.

I tillegg til inntekter og utgifter skal budsjettet omfatte oversikt over beregnet egeninnsats fra deltakende interessenter i komiteen.

På områder hvor det er opprettet sektorstyrer skal forslag til mandat og budsjett for standardiseringskomiteer forelegges sektorstyret for innstilling.

4. Oppnevning av komitémedlemmer og sammensetning av komiteene
Administrerende direktør foretar den formelle oppnevningen av komitémedlemmer ved oppnevnelsesbrev fra Standard Norge.

Administrerende direktør godkjenner sammensetningen, eventuelle utvidelser og senere endringer av komiteene.

Standard Norge inviterer interesseparter til deltakelse i arbeidet, og ber om forslag til komitémedlemmer. Medlemmene av komiteen forutsettes å representere en virksomhet, for eksempel en bedrift, en offentlig etat, en institusjon eller en organisasjon.

Alle relevante interesseparter bør identifiseres så tidlig som mulig og før arbeidet i komiteen starter opp. Det skal tilstrebes en bred og balansert sammensetning av komiteen. Interessentene bør komme fra næringsliv, myndigheter, små og mellomstore bedrifter, forbrukere, arbeidstakere, forskning, NGO-er med flere. Det er viktig at komiteen får tilstrekkelig faglig bredde og dybde i forhold til mandatet og foreslåtte standardiseringsoppgaver Alle som deltar skal behandles likeverdig. Standard Norge skal gi nye komitémedlemmer relevant opplæring.

Et komitémedlem kan byttes ut etter ønske fra den virksomheten det representerer i komiteen. Dersom en virksomhet trekker seg fra komiteen kan ikke dennes representant fortsette som medlem av komiteen. Hvis en representant for en deltakende virksomhet slutter i virksomheten, kan denne ikke lenger delta i komiteens arbeid med mindre denne virksomheten likevel velger å la seg representere av denne representanten.

Forslag til sammensetning skal på områder der det er oppnevnt sektorstyrer, forelegges sektorstyret for innstilling. Ved behov har komiteen anledning til å knytte til seg særlig kompetanse ut over det komitémedlemmet besitter. Komiteen kan også invitere observatører til å følge komiteens arbeid, motta og gi kommentarer til dokumenter under arbeid, og å delta i komiteens møter.

5. Valg av ledere for standardiseringskomiteer
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år med mulighet for forlengelse for to år. Kandidaten(e) skal foreslås av og blant komiteens medlemmer, fortrinnsvis på komiteens første møte.

Ved valget skal det legges vekt på vedkommendes lederegenskaper, innsikt i komiteens fag- og forretningsområde, uavhengighet, evne til å opptre nøytralt og til å få framdrift i arbeidet.

Lederen må kunne opptre inkluderende, være resultat- og løsningsorientert, og skal framlegge komiteens syn i ulike sammenhenger.

Komitélederen skal støttes i sitt arbeid av komitésekretæren.

6.  Komité for nasjonal utarbeiding av Norsk Standard og andre nasjonale normative dokumenter
Komiteen skal:

a. Oppfylle komiteens mandat.

b. Fastsette tidsplan for arbeidet, inklusive møteplan og møteprogram ett år av gangen. Komiteens framdriftsplan skal være i samsvar med arbeidsprogram og budsjett som beskrevet under punkt 2: Opprettelse og nedleggelse av standardiseringskomiteer.

c. Vurdere behovet for og eventuelt opprette én eller flere arbeidsgrupper for å utføre deler av arbeidet. Resultatet av gruppenes arbeid forelegges komiteen for videre behandling. Arbeidsgrupper skal oppløses når arbeidet er utført.

d. Utarbeide forslag til Norsk Standard og eventuelt revidere fastsatte Norsk Standard. Komiteens arbeidsoppgaver kan også omfatte utarbeiding av andre normative dokumenter, foruten tilleggsprodukter som for eksempel veiledninger til standarder og forslag til kurs, seminarer og lignende. Arbeidet utføres i samarbeid med komitésekretæren.

e. Følge Standard Norges regler og prosedyrer for utarbeiding av Norsk Standard, og herunder bruke Standard Norges maler og elektroniske verktøy i komitéarbeidet.

f. Avklare om komitémedlemmer bidrar med innhold til standardene som omfatter patenter eller annet opphavsrettslig beskyttet materiale. Dersom dette tas inn i forslag til ny eller revidert standard skal dette behandles i samsvar med ISOs patentpolitikk.

g. Anbefale å sende forslag på åpen høring selv om det ikke er full enighet om innholdet, forutsatt at det er enighet i komiteen om utsendelsen. Det redegjøres i så fall i høringsnotatet om hvilke punkter det er uenighet om, og høringsdeltakerne oppfordres til å kommentere disse.

h. Vurdere om det er virksomheter, miljøer eller enkeltpersoner som skal oppfordres spesielt til å uttale seg i den åpne høringen.

i. Vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre høringsmøter eller seminarer.

j. Etter høringsfristens utløp, behandle de innkomne kommentarene. Forslaget til standard skal endres i den utstrekning komiteen finner det nødvendig og riktig. Det skal lages et kommentardokument som viser hvordan komiteen har behandlet innkomne kommentarer.

k. Vurdere behovet for en ny høring dersom høringskommentarene resulterer i vesentlige endringer av standardforslaget.

l. Dersom en Norsk Standard refererer til ISO-standarder, vurdere om de(n) aktuelle ISO- standarden(e) skal oversettes til norsk og/eller fastsettes som NS-ISO-standard.

m. Vurdere eventuell oversettelse av en Norsk Standard og andre norske normative dokumenter og veiledninger til andre språk.

n. Avgi innstilling om fastsetting av endelig forslag til Norsk Standard når det er oppnådd konsensus. Standardiseringssekretariatet i Standard Norge, fastsetter standardene.

o. Vurdere fortsatt aktualitet og eventuell revisjon av standarder.

p. Fremme andre forslag som komiteen mener er nødvendig for å gjennomføre sitt arbeid.

Tvistebehandling
Som hovedregel skal det være oppnådd konsensus i komiteen om at forslaget er klart til fastsettelse som Norsk Standard.

Ved manglende konsensus om et begrenset spørsmål kan komiteen vurdere å ta ut de punktene som omhandler dette spørsmålet. Ved manglende konsensus om vesentlige spørsmål tas saken opp med administrerende direktør for å finne en løsning.

Administrerende direktør kan beslutte bruk av en tvisteløsning eller nedleggelse av arbeidet, eventuelt at arbeidet stilles i bero. Ved tvisteløsning utpeker Standard Norges administrerende direktør én eller flere uhildede personer som skal foreta meklingen.

Dersom det etter forsøk på tvisteløsning er umulig for komiteen å sluttføre arbeidet, skal komiteen vurdere om dokumentet kan gis ut med en mindre formell status enn som Norsk Standard. Endelig beslutning tas av Standard Norges administrerende direktør etter innstilling fra komiteen.

Ett eller flere medlemmer av den angjeldende komiteen kan anke beslutningen til Standard Norges styre.

Saksgang og beslutninger skal dokumenteres og arkiveres.

7. Speilkomité for europeisk og/eller internasjonal standardisering, arbeidsoppgaver
I det etterfølgende brukes termen internasjonal standardisering om standardisering i:

 • den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN (omtalt som europeisk standardisering)
 • den globale standardiseringsorganisasjonen ISO (omtalt som internasjonal eller global standardisering)
 • eventuelt også i regi av det internordiske standardiseringssamarbeidet i INSTA.

Speilkomiteene skal følge de regler, rutiner og retningslinjer som er beskrevet i ISOs og CENs regelverk.

Komiteen skal:

a. Oppfylle speilkomiteens mandat. Hovedoppgaven er å ivareta norske interesser i standardiseringsarbeidet i CEN og ISO, og herunder overvåke, delta i og følge opp det internasjonale arbeidet i komiteen.

Komiteen skal i tillegg og så langt det ikke er i konflikt med norske interesser, bidra til konsensus om standardene ISO og CEN utarbeider.

b. Foreslå nytt internasjonalt arbeid dersom det er bekreftet norsk interesse og finansiering for utarbeiding av nye standarder. Dersom det i denne sammenheng er aktuelt å etablere en ny internasjonal komité eller underkomité, prosjektkomité, eller arbeidsgruppe skal Standard Norge i utgangspunktet tilkjennegi interesse for norsk sekretariat og norsk komitéledelse.

c. Utarbeide norske kommentarer til forslag til standarder på ulike stadier, og herunder så tidlig som mulig, avklare om forslag til standardenes innhold vil være i samsvar med norske lover og forskrifter. Dersom forslaget er i strid med norsk lov eller skaper vesentlige problemer for norsk næringsliv eller andre viktige norske interesser, og når det ikke er mulig å få gjennomslag for endringer i forslaget, kan ikke angjeldende ISO-standarder fastsettes som Norsk Standard. Gjelder dette for en standard utarbeidet av CEN, skal speilkomiteen i overensstemmelse med CENs regler, melde nasjonalt avvik fra standarden.

d. Vurdere om det er bedrifter, myndigheter, forbrukerinteresser, arbeidstaker-organisasjoner, forskningsmiljøer, eller andre organisasjoner, etater eller enkeltpersoner som skal oppfordres spesielt til å delta aktivt i høringsrunden.

e. Avgi innstilling til Standard Norge om stemmegivning på europeiske og internasjonale standardforslag. Ved konsensus vil Standard Norge stemme i henhold til innstillingen.

Standard Norge kan stemme imot innstillingen dersom standardiseringsfaglige forhold gjør dette strengt nødvendig.

f. Dersom det ikke er konsensus i den nasjonale komiteen, behandles saken i henhold til tvistebehandlingsprosedyren under punkt “Tvistebehandling” nedenfor.

g. Foreslå norsk tittel på europeiske standarder og internasjonale standarder som skal gjøres til nasjonal standard, og vurdere behov for nasjonale forord eller tillegg.

h. Foreslå delegater til møter i internasjonale komiteer og norske eksperter i arbeidsgrupper.

i. Vurdere revisjon eller tilbaketrekning av eksisterende Norsk Standard når tilsvarende ISO-standard er fastsatt av ISO. Vurdere om forslag til ny EN-standard er i konflikt med eksisterende Norsk Standard. Når en ny EN-standard fastsettes som NS-EN, eventuelt NS-EN ISO, skal tilsvarende Norsk Standard som er i konflikt med NS-EN eller NS-EN ISO standarden trekkes tilbake.

j. Vurdere behov og finansielle muligheter for oversettelse av standarder eller forslag til standarder til norsk.

k. Foreslå eventuell implementering av ISO-standarder som NS-ISO-standarder.

l. Foreslå mulige tilleggsprodukter eller publikasjoner basert på standarder eller forslag til standarder.

m. Vurdere behov og muligheter for kurs og seminarer knyttet til standarder, forslag til standarder eller andre temaer som er relevante for komiteens og interessentenes arbeidsområde.

n. Vurdere fortsatt aktualitet og eventuell revisjon av standarder.

o. Bruke Standard Norges elektroniske verktøy i komitéarbeidet.

Tvistebehandling
Ved uenighet om én eller flere norske kommentarer i speilkomiteen skal komitélederen sammen med komitésekretæren drøfte saken for å finne en løsning og eventuelt gjøre bruk av prøveavstemning. Fører ikke dette fram, avstår Standard Norge fra å gi kommentarer til det det er uenighet om.

Ved uenighet om stemmegivning i speilkomiteen skal komitélederen sammen med komitésekretæren drøfte saken for å finne en løsning og eventuelt gjøre bruk av prøveavstemning. Dersom dette ikke fører fram, skal saken tas opp med Standard Norges administrerende direktør for avgjørelse.

En avgjørelse kan ankes av ett eller flere medlemmer av komiteen til Standard Norges styre.

Saksgang og beslutninger skal dokumenteres og arkiveres.

8. Komitélederens oppgaver
Komitélederen skal:

a. Lede komiteens møter. 

b. Drive arbeidet slik at oppgavene blir utført i henhold til komiteens mandat og framdriftsplan.

c. Opptre inkluderende og være resultat- og løsningsorientert.

d. Søke å oppnå konsensus dersom det er ulike synspunkter i komiteen.

e. Opptre nøytralt og mekle dersom det ikke oppnås enighet om et begrenset spørsmål.

f. Være norsk delegasjonsleder på møter i tilhørende CEN- og ISO-komiteer. I en komité som er speilkomité for flere tekniske komiteer i CEN eller ISO, kan speilkomiteens leder delegere oppgaven som delegasjonsleder til andre medlemmer av speilkomiteen.

g. Sørge for at komiteen og dens medlemmer forholder seg til Standard Norges etiske retningslinjer.

h. Når det er norsk komitéleder i en internasjonal komité i CEN eller ISO, utføres arbeidet i overensstemmelse med de relevante reglene i disse organisasjonene.

9. Komitémedlemmenes oppgaver
Komitémedlemmene skal:

a. Delta i komiteens møter. Møtene kan være fysiske møter eller møter på elektronisk plattform.

b. Gi innspill til dokumenter som er til behandling innen de frister som er gitt, og bidra til at standardene utarbeides uten unødvendige forsinkelser.

c. Delta i utarbeidelsen av norske standardforslag, nasjonale tillegg, utredninger, kommentarer til internasjonale standardforslag mv.

d. Sørge for at synspunktene til den virksomheten de representerer kommer fram når det skal tas stilling til en sak.

e. Ved oppnevnelse som delegat til internasjonale komitémøter framføre speilkomiteens synspunkter.

10. Komitésekretærens oppgaver
Komitésekretæren skal:

a. Sammen med markedssjef utarbeide forslag til mandat, framdriftsplan og budsjett for finansiering av det arbeidet komiteen skal utføre.

b. Bidra til at komiteen har en bred og balansert sammensetning.

c. Komitémedlemmene skal registreres i henhold til den interessepart de representerer (jfr. punkt 4, 4de avsnitt.)

d. Bidra til at komitélederen driver arbeidet på en effektiv måte, slik at oppgavene blir utført i henhold til mandat og fastsatt framdriftsplan for komiteen.

e. Utføre selv eller sørge for at andre utarbeider forslag til standard, nasjonale tillegg eventuelle utredninger, bearbeidelser og eventuelle oversettelser.

f. Påse at forslag til Norsk Standard utformes i henhold til gjeldende regler og prosedyrer og herunder notifisere nytt nasjonalt arbeid og endringer og revisjoner av gjeldende Norsk Standard til CEN ved oppstart av prosjektet.

g. Holde oversikt over at de finansielle rammer for arbeidet ikke overskrides, og melde eventuelle overskridelser til markedssjef.

h. Utføre det administrative arbeidet i forbindelse med høring av forslag til standarder og behandling av innkomne kommentarer.

i. Avklare om arbeidet berører andre nasjonale komiteer, og koordinere arbeidet for å få til en omforent norsk innstilling.

j. Holde norsk speilkomité oppdatert om arbeidet i respektive CEN- og ISO-komiteer, og videreformidle komitédokumenter fra disse på Standard Norges Livelink.

k. Holde og kontinuerlig oppdatere et fullstendig arkiverings- og distribusjonssystem i Standard Norges, CENs og ISOs Livelink system.

l. Basert på innspill fra komitémedlemmene og basert på konsensus i komitéen, gi norske kommentarer til forslag til internasjonale og europeiske standarder og stemme i CEN og ISO ifølge gjeldende regler.

m. Følge opp tiltak ved eventuell uenighet i komiteen i henhold til bestemmelser om tvistebehandling.

n. Sørge for at forslag til nasjonal standard er kvalitetssikret i samsvar med regler og rutiner og i forhold til tilgrensende standarder. Det skal holdes samordningsmøte etter høring.

o. Fylle ut skjema for fastsettelse av norsk utarbeidet Norsk Standard og sende dette til markedsdirektør for signering.

p. Innstille på revisjon eller tilbaketrekking av Norsk Standard.

q. Innstille på fastsettelse av ISO-standarder som NS-ISO-standarder.

r. Informere eksperter og delegater til internasjonale møter om oppgaver, ansvar og rolle.

s. Etter vurdering delta på møter i CEN- og ISO-komiteer.

t. Sørge for innkallinger til og referater fra møtene. Ajourholde informasjon om komiteen og deltakende interessenter i Standard Norges registre og databaser.

u. Informere om komiteens arbeid på www.standard.no.

v. Når prosjektleder i Standard Norge er sekretær for internasjonal komité i CEN eller ISO, utføres arbeidet i overensstemmelse med de relevante reglene i disse organisasjonene.

11. Markedsdirektørens oppgaver
Markedsdirektør skal:

a. Sørge for markedsføring og salg av Standard Norges produkter og tjenester.

b. Iverksette og sikre finansiering av standardiseringsprosjekter.

c. Framlegge samlet årlig budsjett for sektorer der sektorstyrer er opprettet.

d. Godkjenne forslag til budsjett for arbeidet i standardiseringskomiteer.

e. Innstille til administrerende direktør om opprettelse og nedleggelse av komiteer.

f. På områder hvor det er opprettet sektorstyre eller fagråd, sørge for at forslag om utarbeidelse av nye nasjonale standarder forelegges disse for kommentar.

g. Signere skjema og be om fastsetting av endelige forslag til Norsk Standard.

h. Beslutte revisjon eller tilbaketrekking av gjeldende Norsk Standard.

i. Beslutte oversettelse av internasjonale standarder til norsk eller oversettelse av Norsk Standard til utenlandsk språk.

Endringer i dette dokument skal vedtas av Standard Norges styre.

 

Eget dokument
Du kan også laste ned Regler for standardiseringsarbeidet i Standard Norge i pdf-versjon.

Sist oppdatert: 2014-01-28