Mennesker rundt et bord
Deltakerne i standardiseringskomiteer består av representanter fra markedsaktørene (foto: Nicolas Tourrenc)

Komiteer

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som styres av standardiseringskomiteer. Nasjonalt er det i utgangspunktet ett nivå av komiteer. Internasjonalt organiseres arbeidet i tekniske komiteer med underliggende arbeidsgrupper, og det er i arbeidsgruppene innholdet i standardene utarbeides.

Oppgaven til de nasjonale komiteene er enten å utarbeide nasjonale standarder eller å følge internasjonalt standardiseringsarbeid. Noen komiteen kan også gjøre begge deler. De som følger internasjonalt standardiseringsarbeid omtales gjerne som "speilkomiteer".

Til venstre er det lenke til en samlet oversikt over alle de nasjonale komitene i Standard Norge (SN/K 1 og oppover). En del av komiteene er beskrevet med blant annet mandat.

Standard Norge har utarbeidet Regler for standardiseringsarbeid som gir rammene for standardiseringsarbeidet som skjer i Norge. I tillegg finnes Etiske retningslinjer i Standard Norge som også gir rammer for hvordan standardiseringsarbeidet kan foregå. Hovedprisnpippene for hvordan standarder skal utarbeides er laget felles, og disse kan du finne i et eget direktiv for utvikling av standarder (ISO/IEC Directives, Part 2 Principles and rules for the structure and drafting og ISO and IEC documents).

De fleste fagområdene våre har direkte lenker til relevante nasjonale komiteer.

SkatteFUNN

SkatteFUNN sin logo

Dersom deltakelse i standardiseringsarbeidet i regi av Standard Norge har til hensikt å utvikle ny kunnskap eller nye ferdigheter for å oppnå en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess med mål om å utgjøre et konkurransefortrinn for bedriften, kan dette kvalifisere til SkatteFUNN.

Les mer om SkatteFUNN og ordningen knyttet til standardisering.

 

Sist oppdatert: 2019-10-21