SN/K 267 Tre og trebaserte materialer

Koordinering av standardisering på nasjonalt nivå
Et omfattende arbeid med standardisering av tre- og treprodukter har pågått gjennom flere år i CEN (den europeiske standardiseringsorganisasjonen). Det har vært norsk deltakelse i dette arbeidet på flere nivåer, men med begrenset deltakelse fra næringen. Unntaket er limindustrien og vindusindustrien. Norsk Treteknisk Institutt har deltatt regelmessig i oppfølgingen av standardisering innenfor konstruksjonsvirke, panel, kledning, heltregulv, parkett og impregnering.

Det har lenge vært ønskelig å samle det nasjonale standardiseringsarbeidet for tre- og treprodukter i en felles referansekomité som kan bidra til koordinering av norsk innsats, og sikre at de norske interessene blir ivaretatt i CEN.

Etter forberedende arbeid i samarbeid med Treindustrien og Treteknisk Institutt, etablerte Standard Norge for noen år tilbake en nasjonal referansekomité som skal følge alt standardiseringsarbeid for tre- og treprodukter. Mandatet til denne komiteen er nylig revidert og vedtatt.

Referansekomiteen skal utarbeide en samlet plan for fagområdet med forslag til prioriteringer og satsinger. Komiteen skal behandle standardiseringssaker innenfor fagområdet. Komiteen erstatter ikke etablerte nasjonale komiteer, men supplerer og koordinerer med oppfølging av arbeid og representasjon i relevante CEN-komiteer. Disse komitéene er:

SN/K 093: CEN/TC 124 Timber structures og ISO/TC 165 Timber structures
SN/K 094: CEN/TC 112 Wood based panels og ISO/TC 89 Wood based panels
SN/K 095: CEN/TC 38 Durability of wood and derived materials
SN/K 097: CEN/TC 175 Round and sawn timber og ISO/TC 218 Timber
SN/K 267: CEN/TC 193 Adhesives
ISO/PC 287 Chain of custody of wood and wood-based products

Komiteen skal også gi innspill til løsninger knyttet til byggebeskrivelsesstandarden NS 3420.

Referansekomiteen består for tiden av:

Etat/organisasjon/virksomhet Navn
Treindustrien Tina Sletbak-Akerø
Optimera AS Christoffer Aas Clementz
Byggma ASA Kjell Torland
Norsk Industri Marit Holtermann Foss
Boen Bruk AS Rune Haugen
Byggmesterforbundet  Nils Jørgen Brodin
Dynea AS Ronny Bredesen
Bjertnæs Sag AS Sverre Bjertnæs
Moelven Wood Sjur Fløtaker
Sandland Treteknologi AS Knut Magnar Sandland
Bergene Holm AS David Bergene Holm
Kjeldstad Trelast Frode Edvardsen
Norsk Treteknisk Institutt Jan Bramming
  Anders Nyrud
  Knut Amund Skatvedt
  Per Otto Flæte
 NIBIO Erik Larnøy

Tina Sletbak-Akerø leder komiteen. Prosjektleder i Standard Norge er Lars Aasness.

Nasjonale tekniske spesifikasjoner
SN/K 267 har tidligere tatt initiativet til utviklingen av flere nasjonale tekniske spesifikasjoner. Felles for disse spesifikasjonene er at de ikke er i strid med de europeiske standardene, men supplerer dem med høy detaljeringsgrad. Eksempler på slike tekniske spesifikasjoner er:

Nasjonale tillegg
Følgende standarder ble publisert med nasjonale tillegg i 2016:

  • NS-EN 14080 Trekonstruksjoner - Limtre og limt laminert heltre - Krav
  • NS-EN 14081 Trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt - Del 1: Generelle krav
  • NS-EN 14915 Panelbord og kledningsbord av heltre - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking

Felles for disse standardene er at de er harmoniserte og har et såkalt ZA-tillegg. I ZA-tillegget står det nedfelt en rekke krav som skal innfris for at produktet skal kunne CE-merkes og markedsføres. Hensikten med det nasjonale tillegget er å informere brukeren om hvilke standarder og forskrifter som utdyper disse kravene. Forhåpentligvis vil dette bidra til å forenkle arbeidet med dokumentasjon for CE-merking .

Elementstandarder
To elementstandarder har vært under utvikling i CEN/TC 124. Begge forslagene er harmoniserte og har ZA-tillegg. Det betyr at de er ønsket av Kommisjonen for å oppnå gode konkurranserammer for produktområdene.

Det ene forslaget gjelder nå i hele EØS-området og er fastsatt som gyldig i Norge fra 1. januar 2016. Standarden heter NS- EN 16351 Konstruksjonsvirke - Krysslimt massivtreelement - Krav. Standarden er ikke kunngjort i Official Journal EU (OJEU) ennå, og den kan derfor  ikke nyttes til CE-merking. Det er rene formaliteter som forsinker denne prosessen, så prosjekterende, produsenter og utførende gjør klokt i å gjøre seg kjent med standarden nå.

Det andre forslaget har stoppet opp på grunn av innvendinger fra noen medlemsstater. Dette forslaget heter hprEN 14732 Trekonstruksjoner - Prefabrikkerte vegg-, gulv- og takelementer - Krav. Det er fortsatt uklart hvordan forslaget skal håndteres videre.

Bruk muligheten til å påvirke utviklingen
Standard Norge er forpliktet til å følge arbeidet i CEN. Etableringen av denne referansekomiteen er et ledd i denne oppfølgingen. Ved hjelp av komiteen skal det sikres innspill fra næringen på nasjonalt nivå. Det er opp til næringen å bruke muligheten. Ta kontakt med Standard Norge eller et av komitémedlemmene og kom med synspunkter eller forslag til løsninger.

Gratis tilgang til høringsdokumenter
Du kan “abonnere” på tilgang til høringsdokumenter. Gå inn på "standarder på høring". Følg anvisningen, så blir du etter hvert varslet om aktuelle standarder på høring.

Referanser: *Se de 7 grunnleggende krav til utførelse av byggverk i annex 1 på denne siden hentet fra EUs Official Journal.

 

Komitéleder:

Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

Faglig ansvarlig:

Lars Aasness (laa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)