SN/K 106  Hjelpemidler for funksjonshemmede

Komiteen har følgende mandat godkjent 2017-01-12 av Standard Norge:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området hjelpemidler. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 173 Assistive products for persons with disability og CEN/TC 293 Assistive products for persons with disability og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 210 og CEN/TC 293, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området. Dette omfatter nasjonale standarder og andre normative dokumenter på området hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre. Standardene angir krav og prøvingsmetoder for eksempel for ganghjelpemidler, manuelle og elektriske rullestoler, pasientløftere, regulerbare senger, hjelpemidler for inkontinens og personlig hygiene, samt for andre relevante områder.

Komiteen skal også vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere oversettelse av norske standarder til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år. 

Komitéleder:

Menno Van Etten, Permobil AS

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)