SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT

SN/K 163 har følgende mandat:

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for ISO/JTC 1 Information technology, underkomiteer og andre komiteer i JTC 1 uten egen speilkomité.

Komiteen skal:

  • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme og kvalitetssikre innspill (N-dokumenter) til plenarmøter i ISO/JTC 1, underkomiteer og andre komiteer i JTC 1 uten egen speilkomité
  • Gi innspill og råd i relevante saker som behandles i CEN/CENELEC IKT Forum
  • Følge opp arbeidet i relevante underkomiteer i JTC 1 der det ikke er egne speilkomiteer i Standard Norge
  • Vurdere hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter og oppnevne representanter til JTC 1 plenarmøtene
  • Vurdere hvile ISO standarder som bør fastsettes som norske standarder
  • Bidra med råd med hensyn på mer prinsipielle uttalelser når det gjelder arbeidsfordeling eller katalogoppføring (FAD)
  • Holde Sektorstyre IKT, SN/K komitéledere, medarbeidere i standardiseringen og andre interesserte oppdatert på relevante aktiviteter i ISO/JTC 1

Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Lasse Mortensen (lmo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)