SN/K 171 Informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern

SN/K 171 har følgende mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området IT-sikkerhet.

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:

 • ISO/IEC JTC 1/SC 27 Information Security, cybersecurity and privacy protection
 • CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection 
 • ISO/IEC JTC1/SC 41 Internet of things and related technologies
 • I tillegg skal komiteen følge med på relevante workshops i CEN.

Komiteen skal:

 • Holde oversikt over relevante arbeidsgrupper i:
  • ISO/IEC JTC 1/SC 27 IT security techniques (totalt 5 arbeidsgrupper)
  • ISO/IEC JTC1/SC 41 Internet of things and related technologies ( 2 arbeidsgrupper + study group)
 • Sikre utarbeidelse av en god plan for hvordan vi skal engasjere norske eksperter.
 • Sikre at norske eksperter deltar i arbeidsgrupper internasjonalt hvor det er relevant med deltagelse fra norske eksperter.
 • Legge frem forslag for Sektorstyre IKT på hvilke standarder som skal fastsettes som NS-ISO.
 • Utarbeide og gi innspill til standardutkast i den internasjonale standardiseringskomiteen JTC 1/SC 27 Information security, cybersecurity and data protection og JTC1/SC 41 Internet of things and related technologies.
 • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt.
 • Det skal tilstrebes et nært samarbeid med andre referansekomiteer innen tilstøtende fagområder.
 • Det skal tilstrebes samarbeid med FOU miljøer og andre relevante nasjonale fagmiljøer.

Under utførelsen av sitt arbeid, skal komiteen ta hensyn til det til enhver tid gjeldende regelverk og strategier innen IT-sikkerhet, cybersikkerhet og IOT. 

Komiteen skal rapportere i tråd med ordinære rutiner for leveranserapportering i Standard Norge og avgir rapport til Standard Norges sektorstyre IKT hvert halvår på leveranser. 

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder som ramme for komiteens arbeid. 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. 

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette. 

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år og frem til 1. januar 2021. 

Komitéleder:

Are Søndenaa

Faglig ansvarlig:

Lars Erik Jensen (lej@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)