SN/K 175 Intelligente transportsystemer (ITS)

Komiteen omfatter arbeid som pågår i følgende internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 278 Intelligent transport systems
  • ISO/TC 204 Intelligent transport systems

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2010-02-03

Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

SN/K 175 følger aktivitetene med utarbeidelse av standarder i

  • CEN/TC 278 Intelligent transport systems og
  • ISO/TC 204 Intelligent transport systems

Det forventes at medlemmer i SN/K 175 tar ansvar for å gi innspill til avstemninger, eventuelt med kommentarer, til dokumenter på høring i ISO/TC 204 og CEN/TC 278. I den grad det er mulig drøftes stemmegivning og begrunnelser på møter i SN/K 175. Der det ikke er mulig foregår arbeidet elektronisk. Forslag til kommentarer sendes ut til komiteen før de blir sendt til CEN eller ISO.

SN/K 175 utpeker delegater til internasjonale møter og eksperter til å delta i prosjektene i ISO/TC 204 og CEN/TC 278 og til andre grupper som krever offisiell nominasjon.

Deltakere i det internasjonale arbeidet forventes å melde status til SN/K 175.

Standarder fra CEN/TC 278 blir automatisk Norsk Standard, og komiteen vurderer om standarder fra ISO/TC 204 skal fastesettes, samt om oversettelse er påkrevd.

Komiteen velger leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsetter en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen fastsette en møteplan for et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for den perioden arbeidet med standardene pågår, og inntil 5 år.

Det vises forøvrig til dokumentet "Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge".

Komitéleder:

Jacob Trondsen, Vegdirektoratet

Faglig ansvarlig:

Bjørn Brunstad (bbr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)