SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon

SN/K 177 arbeider i forhold til:

 • ISO/TC 46 Information and documentation

Komiteen har fire underkomiteer, og Standard Norge er medlem i alle, men det er spesielt i SC 8 og SC 9 vi har hatt aktivitet:

 • SC 4 Technical interoperability
 • SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation
 • SC 9 Identification and description
 • SC 11 Archives/records management

Sentrale standarder fra ISO/TC 46 blir utgitt som Norsk Standard, enkelte også i norsk oversettelse. Blant disse er standardene for Ledelsessystemer for dokumentasjon (se også egen omtale):

 • NS-ISO 30300:2011 Ledelsessystemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi, ble fastsatt som Norsk Standard i mai 2015 og kom i norsk utgave i juni 2015;
 • NS-ISO 30301:2011 Ledelsessystemer for dokumentasjon - Krav, ble fastsatt som Norsk Standard i november 2015 og kom i norsk utgave i august 2016;
 • NS-ISO 30302:2015 Ledelsessystemer for dokumentasjon - Retningslinjer for implementering, ble fastsatt som Norsk Standard i mai 2016 og vil komme i norsk utgave i løpet av 2016.

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2010-02-03

Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

SN/K 177 speiler aktivitetene med utarbeidelse av standarder i følgende komiteer:

 • ISO/TC 46 Information and documentation
 • ISO/TC 46/SC 4 Technical interoperability
 • ISO/TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation
 • ISO/TC 46/SC 9 Identification and description
 • ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management

Det forventes at medlemmer i SN/K 177 tar ansvar for å gi innspill til avstemninger, eventuelt med forklaring, til dokumenter på høring ISO/TC 46 og respektive SCer. I den grad det er mulig drøftes stemmegivning og begrunnelser på møter i SN/K 177. Der det ikke er praktisk mulig, sendes forslag til norsk avstemming med kommentarer til medlemmene for endelig aksept. Leder for komiteen har ansvaret for å initiere arbeidet med kommentarer.

SN/K 177 utpeker delegater til internasjonale møter og eksperter til å delta i prosjektene i ISO/TC 46 eller i SC 4, SC 8, SC 9 og SC 11.

Deltakere i det internasjonale arbeidet forventes å melde status til SN/K 177.

Komiteen velger leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsetter en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen fastsette en møteplan for et halvt år om gangen.   

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for den perioden arbeidet med standardene pågår.


 

Komitéleder:

Kristine Synnøve Brorson, Sopra Steria AS

Faglig ansvarlig:

Hans Christian Erstad (hce@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)