Husbanken: Universell utforming - et godt salgsargument

I 2009 kom en ny standard for universell utforming av byggverk. Husbanken tok inn standardens del 2 om boliger som grunnlag for egen veileder for Husbankens grunnlån. Det vil si at i prinsippet skal nå alle boliger som mottar grunnlån være universelt utformet.

Kravet er at boligen skal være utformet på en slik måte at alle skal kunne benytte seg av den uten behov for særløsninger. Grunnlån går til bygging av bolig og prosjektene må tilfredsstille visse fysiske krav, både til universell utforming og energi.

- Nå er dette basert på den nye standarden, sier Eli Clarke, senior-arkitekt i Husbanken Region Vest.

Livsløpsbolig
Clarke forteller at krav til universell utforming/tilgjengelighet er forankret hos Husbankens eier, Kommunal- og regionaldepartementet.

- Det store trykket på universell utforming kommer nå, siden eldrebølgen for alvor skyller over landet om få år. Da må det også tilrettelegges for velferdsteknologi, sier Clarke, som forteller at begrepet livsløpsbolig oppfattes som et godt salgsargument blant utbyggere og eiendoms-meglere overfor alle generasjoner av boligkjøpere.

Ikke som andre banker
- Husbanken har deltatt i utarbeidelsen av både NS 11001 Universell utforming av byggverk og NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder. Det arbeidet har vært svært verdifullt i utformingen av Husbankens veileder til grunnlånet. Husbanken har som et viktig mål å stimulere til økt bygging av universelt utformede og miljøvennlige boliger, og grunnlånet er et viktig virkemiddel i denne sammenheng. Dette betyr at boligene Husbanken finansierer må ha en standard som ligger over kravene som lovgivningen stiller, bl.a. kravene i ny teknisk forskrift (TEK10), sier Clarke.

Vi har mye å hente ved å delta i standardiserings-arbeid, siden vi sitter i komiteene med fagfolk fra andre sektorer som kanskje har andre erfaringer og utfordringer enn oss.
-Hvordan ville dette slå ut?
Clarke forteller at de hadde mange diskusjoner internt i Husbanken om hvordan standarden ville slå ut på forskjellige hustyper.

- Det er jo både blokker, bratt terreng, rekkehus og eneboliger å forholde seg til. Hva slags unntak skulle vi godta? Dette er en diskusjon som pågår løpende, men i prinsippet skal alle boliger som mottar grunnlån, nå være universelt utformet, sier Clarke. Hun forteller at det har vært viktig å få i stand en mest mulig presis veileder, for det tar tid for de prosjekterende å finne ut av alle de nye kravene i TEK10 og dermed også i Husbanken.
- Det er også derfor vi har brukt standarden som grunnlag for veilederen, og vi henviser til standarden hele veien, sier Eli Clarke.

I mange tilfeller tar utbygger tidlig kontakt med Husbanken for råd og veiledning. Oftere enn før kommer søknadene om lån med ferdig planlagte prosjekter.

- Det er fint å se at veilederen til grunnlånet virker og tas i bruk, sier Clarke.

Engasjert i standardiseringsarbeid
- For oss som jobber med utformingen av boliger er det naturlig å delta i standardiseringsarbeidet rundt dette. Det gir oss påvirkningsmuligheter underveis i arbeidet, vi får mye informasjon om hva som rører seg på fagområdet og vi får mye kompetanse med oss tilbake igjen, sier Eli Clarke.

Anbefaler deltakelse
- Det er mange gode grunner til at vi deltar i flere ulike standardiserings-komiteer, sier assisterende administrerende direktør Inger Vold Zapffe i Husbanken. Det er både for å påvirke standardene, vi er jo en boligpolitisk aktør, men også for å lære og holde oss oppdaterte.

- Et annet viktig poeng er at når partene er involvert i å utvikle standarden, gir det god forankring og det virker forpliktende for deltakerne, sier Zapffe. Hun vil ikke nøle med å anbefale andre å sette av faglige og økonomiske ressurser til å delta i komitéarbeid med nye standarder.
 
– Da har man mulighet for innflytelse, egenutvikling og å få mange nyttige kontakter, sier Zapffe.

Tekst: Jakob Berg

Fakta

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av regjeringens boligpolitikk. Husbanken har omtrent 350 ansatte, fordelt på seks regionskontor og tre sentrale kontor.

Boligsosialt arbeid er Husbankens fremste oppgave, og skal sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge, trygg alderdom, forebygging av bostedsløshet, rusomsorg, kriminalitetsforebygging, integrering og inkludering i samfunnet.

Husbanken er i dag en kunnskapsbedrift og et kompetanse-senter innenfor boligsosiale spørsmål, og har spisskompetanse innenfor satsingsområder som universell utforming, lavenergi og byggeskikk.

Husbanken gir tilsagn om lån på omtrent 15 milliarder kroner hvert år, og mer enn 120 000 husstander mottar bostøtte fra Husbanken hver måned.

strek
Inger Vold Zappfe
  

Inger Vold Zappfe

 

strek
Eli Clarke
  

Eli Clarke

Sist oppdatert: 2019-10-25