Operaen i Oslo
(foto: ScanStock Photo)

Statsbygg: Byggenæringens veiviser

- Standardisering er viktig fordi det gir større forutsigbarhet i måten ting gjøres på, sier adm. direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg. Den statlige bedriften har gjennom mange år vært en pådriver innenfor standardiseringsarbeid i byggenæringen.

- Jeg er ikke i tvil om at det å bruke standarder gir økt kvalitet i våre byggeprosesser, fra utvikling til bygging, sier Christoffersen. Statsbygg, som med sine 830 ansatte, organiserer, planlegger og gjennomfører 150 til 160 små og store byggeprosjekter til enhver tid fra nord til sør i landet. Hvert år ferdigstilles 20 til 30 større byggeprosjekter.

Forutsigbarhet og kvalitet
I byggenæringen oppfattes Statsbygg som et forbilde når det gjelder fokus på standardisering. Statsbyggsjefen legger ikke skjul på at det er en viktig ambisjon å være forkantbedrift.

- Vi synes det er viktig at det utvikles gode tekniske og forretningsmessige (kontraktsmessige) standarder. Det gir forutsigbarhet og trygger gjennomføring for alle parter.

- Men hva betyr det å være forkantbedrift?
- For oss er det to sider med det å vise vei. Måten vi gjør ting på, dvs. gjenkjennbarhet i de prosjekter vi er involvert i. I tillegg ønsker vi som stor byggherre, også å gjøre en innsats i standardiseringsarbeidet, fordi vi vil ha det inn i bestemte spor. Som i livet ellers, den som engasjerer seg setter fotavtrykk, sier Christoffersen med ettertrykk.

Til syvende og sist handler det om omforent kvalitet i sluttproduktet.

BIM-innovatør – standardiseringen sikret rett spor
Statsbygg var blant de første innenfor byggenæringen i Norge og internasjonalt som satset på den nye 3D bygningsinformasjonsmodelleringen (BIM). BIM er et eksempel på en IKT-utvikling der det offentlige i Norge har gått foran og lykkes med sine utviklingsprosjekter, i kontrast til enkelte andre utviklingsprosjekter på IKT i offentlig regi.

Øyvind Christoffersen begrunner suksess med den bevisste satsningen på utviklingen av bærekraftige standarder.

- For Statsbygg, som en offentlig byggherre, var det avgjørende å satse på å utvikle denne teknologien basert på åpne standarder. Derfor engasjerte vi oss samtidig i standardiseringsarbeidet, forklarer Christoffersen.

- Standardiseringen av de åpne formatene ga oss en trygghet for at våre utviklingskostnader ble brukt på programvare som var en del av de framtidige løsningene og ikke mulige blindveier. Og siden vi var tidlig ute med å ta i bruk teknologien og aktivt med i standardiseringsarbeidet, kunne vi fremme våre arbeidsmåter som eksempler og grunnlag for standardisering. Det betyr at mulighetene for å anskaffe programvare som støtter opp om våre arbeidsprosesser, øker og kostnadene ditto synker.

Standardiseringsarbeid – et godt kort i rekruttering
- Jeg ser bare positive effekter av vår involvering i utvikling av standarder, sier Christoffersen. Det gjør det enklere for oss i prosjektgjennomføring, og det er også et stort opplærings- og utviklingspotensial av våre ansatte. Det at vi har denne typen oppgaver å tilby ansatte, er med på å tiltrekke seg de beste i næringen.

– Statsbygg driver hele tiden aktiv rekruttering og organisasjonsutvikling. Vi har imponerende lav avgang, noe som vi håper og tror skyldes at vi kan tilby interessante oppgaver og utviklingsmuligheter. Tenk bare på hva det koster å rekruttere en medarbeider og å drive opplæring de første årene. Skal vi være en forkantbedrift er vi avhengig av å få de beste medarbeidere. Så dette er ett av flere ledd i det å drive forretnings- og bedriftsutvikling, avslutter Øivind Christoffersen.

Tekst: Leo Nygænen

Fakta

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift og statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Oppgaven er å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø. Statsbygg er byggherre på vegne av staten, gir råd ved kjøp og leie av lokaler, og sørger for god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter. Hovedkontor er i Oslo og det er regionkontor i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

strek
Øivind Christoffersen
  

Øivind Christoffersen

Sist oppdatert: 2014-10-28