Standard Norge

Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som ble stiftet 24. juni 2003, men har røtter tilbake til 1923. Vi har ca. 75 ansatte og holder til på Lysaker utenfor Oslo. Det er Standard Norge som utgir Norsk Standard.

Medlemskapet i Standard Norge er åpent for bedrifter, organisasjoner, myndigheter og andre.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001
Standard Norge er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring - krav og NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning. Vi er sertifisert for leveranse av følgende tjenester: "Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standardprodukter til nytte og økt verdiskapning for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger".

Kvalitetspolitikken vår
Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standard produkter til nytte og økt verdiskaping for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger.

Dette oppnås ved at

 • Standard Norges leveranser skal tilfredsstille eller overgå kundens forventninger gjennom hele leveransekjeden
 • arbeidet i Standard Norge skal utføres i samsvar med norske lover, forskrifter og direktiver samt de krav, retningslinjer og rutinebeskrivelser som er fastlagt i Standard Norges kvalitetssystem
 • det skal fremgå hvem som er ansvarlig for å oppnå det forventede resultat innen fastlagt tid og økonomiske rammer. Den som utpekes skal ha forutsetninger og herunder nødvendig kompetanse som faglig, økonomisk og organisatorisk er i samsvar med oppgavens krav
 • Standard Norges ledelse skal aktivt bidra til at medarbeidere til enhver tid har de oppdaterte kunnskaper som er nødvendig for at Standard Norge skal kunne oppfylle sine kvalitetsmål
 • det for arbeidsoppgavene som krever samarbeid internt eller eksternt, skal det etableres avtaler som sikrer at samarbeidet skjer på en forsvarlig måte
 • ledelsen kontinuerlig vurdere kvalitetssystemets egnethet og effektivitet gjennom løpende vurdering og regelmessig intern revisjon. Korrigerende tiltak skal iverksettes i tilfelle systematiske avvik eller avvik med betydelig konsekvenser oppstår
 • det skal være fokus på kontinuerlige forbedringer av våre aktiviteter og prosesser
 • Standard Norge skal ha etablerte kvalitetsmål og kvalitetsmålinger for kritiske prosesser
 • kvalitetspolitikken skal avspeiles på alle nivå i organisasjonen

Miljøpolitikken vår
Standard Norge skal ha en bevisst holdning til miljøstyring og påvirke hele organisasjonen til å vektlegge miljøhensyn gjennom den daglige drift og anskaffelse av varer og tjenester.

Standard Norge skal

 • gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte
 • forplikte seg til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav
 • arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet
 • ta hensyn til ytre miljø ved daglig drift og ved anskaffelse av varer og tjenester
 • i den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp
 • ha et bevisst miljøsamarbeid med sine leverandører og samarbeidspartnere

Standarder på de fleste områder
Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet, bortsett fra innenfor tele og elektro. Vi fastsetter årlig ca. 1 200 nye Norsk Standard, hvorav de aller fleste baserer seg på europeiske standarder.

Høringstjeneste
Alle kan uttale seg om utkast til standarder via Standard Norges gratis tjeneste "Standarder på høring".

Norsk medlem i CEN og ISO
Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer her at norske interesser blir ivaretatt.

Visjon
Vi setter standarden

Forretningsidé
Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Verdier - TENK

 • Troverdig
 • Engasjerende
 • Nytenkende
 • Kundedrevet  

Noen uforståelige forkortelser? Se vår liste over forkortelser.

Les om reglene for arbeidet i standardiseringskomiteer. 

Sist oppdatert: 2014-01-28