Vedtekter

Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøtet i Standard Norge tirsdag 24. juni 2003. På årsmøtet i 2006 ble § 4, siste ledd endret, og på årsmøtet i 2012 ble det lagt til en setning i sist avsnitt av § 5. Følgende vedtekter gjelder dermed fra årsmøtet i 2012:

§ 1  Formål
Standard Norge er en nøytral og uavhengig organisasjon for standardisering rettet mot næringsliv, forvaltning, arbeidsliv og forbrukere. Standard Norge skal ivareta standardisering som fører til Norsk Standard eller andre publikasjoner og representere norske interesser i ISO og CEN. Standard Norge kan også ivareta bransjestandardisering og annen type virksomhet som ikke fører til Norsk Standard.

Standard Norge skal

 • utvikle og bidra til gjennomføring av en nasjonal standardiseringspolitikk som fremmer næringslivets, arbeidstakernes, forbrukernes og myndighetenes interesser og som ivaretar hensyn til helse, miljø og sikkerhet;
 • fastsette forslag utarbeidet av nasjonale komiteer som Norsk Standard;
 • fastsette i overensstemmelse med internasjonale forpliktelser og rettigheter, internasjonalt utarbeidede standarder og utenlandske standarder som Norsk Standard;
 • fastsette forslag til andre normative dokumenter som nasjonale normative dokumenter etter behov;
 • koordinere, delta i og fremme norske interesser i internasjonalt standardiseringsarbeid;
 • samarbeide med PT og NEK om koordinering av standardiseringsarbeidet i Norge;
 • fremme kjennskap til og bruken av Norsk Standard;
 • ha enerett til salg av Norsk Standard og formidle salg av utenlandske, regionale og internasjonale standarder, samt å kunne gi rett til andre virksomheter å forestå markedsføringen og salget av disse produktene;
 • arbeide for sertifisering basert på norske lover og forskrifter og norske og internasjonale standarder;
 • representere et teknologimiljø som kan yte medlemmene service på et faglig bredt grunnlag.

Standard Norge kan delta på eiersiden i andre virksomheter som er engasjert i standardisering og annen beslektet virksomhet.

Standard Norge har ikke økonomisk erverv som formål.

§ 2 Finansiering
Standard Norge finansierer sin virksomhet ved

 • inntekter fra salg av standarder, andre publikasjoner og beslektede produkter;
 • lisensinntekter o.l. for bruk av Norsk Standard;
 • medlemskontingenter;
 • bidrag fra interessenter;
 • statlige bidrag;
 • støtte til utviklingsprosjekter eller betaling for standardiserings-, utrednings- eller serviceoppdrag;
 • formidlingsoppdrag;
 • kursvirksomhet;
 • andre inntekter.

§ 3  Organisasjon
Standard Norge er en medlemsorganisasjon. Medlem kan være enhver privat og offentlige virksomhet (offentlige organer/etater, bedrifter, nærings- og interesseorganisasjoner, andre private institusjoner).

Medlemskap varer inntil det sies opp. Oppsigelsen skal skje skriftlig og innen 1. juli året før den trer i kraft.

Standard Norges faste organer er representantskap og styre.

§ 4  Representantskap
Representantskapet er organisasjonens høyeste organ og består av representanter for medlemmene. Medlemmene kan inndeles i ulike klasser med tilhørende kontingentskala i henhold til vedtak fattet i representantskapet.

Hvert medlem betaler kontingent og oppnevner antall representanter i henhold til sin klasse. Hver representant har én stemme.

Det statlige bidrag gir Nærings- og handelsdepartementet rett til å møte med én observatør som har tale- og forslagsrett på representantskapets årsmøte. 

§ 5  Representantskapsmøter
Representantskapets ordfører innkaller til representantskapsmøte med minst to ukers varsel. Andre møter enn årsmøtet kan holdes når minst 1/3 av representantene eller et flertall av styret forlanger det.

Med møteinnkallelsen skal det følge en saksliste og så vidt mulig dokumenter vedrørende de enkelte saker.

Et representantskapsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er oppført på den utsendte sakslisten.

Fra representantskapsmøtene skal det føres protokoll som undertegnes av representantskapets ordfører og paraferes av protokollsekretæren. Kopi av protokollen skal etter hvert møte sendes samtlige representanter og deres varamenn, samt alle Standard Norges medlemmer.

Representantskapet skal holde årsmøte hvert år innen utgangen av mai. På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. styrets beretning om virksomheten i det foregående kalenderår;
 2. revidert regnskap for det foregående kalenderår;
 3. rammebudsjett for det kommende år;
 4. forslag til mål og strategier for Standard Norge;
 5. valg av ordfører og varaordfører for representantskapet. Disse velges blant representantene for to år av gangen og slik at ordfører og varaordfører er på valg hvert sitt år;
 6. valg av styre i samsvar med bestemmelsene under § 6;
 7. valg av valgkomité på tre medlemmer som skal foreslå valg av ordfører, varaordfører, styreleder, varaleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret;
 8. valg av revisor;
 9. fastsettelse av medlemskontingent;
 10. beslutninger i andre saker som måtte være oppført på sakslisten.

Representantskapets ordfører og varaordfører, medlemmer av styret og valgkomiteen kan ikke velges eller gjenvelges etter fylte 70 år eller etter seks års sammenhengende funksjonstid i samme verv. Etter to år gjeninntrer valgbarheten.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid finne frem til kandidater som medfører at de viktigste bruker- og sektorinteressene er representert i styret. Likeledes bør den søke å finne frem til en jevn fordeling av kandidater fra begge kjønn. Valgkomiteen skal i tillegg vurdere størrelsen på styrehonoraret.

§ 6  Styret
Styrets sammensetning skal ha en balansert fordeling mellom de viktigste brukerinteressene. Det bør tilstrebes en likefordeling mellom kjønn.

Standard Norges Styre skal bestå av:

 1. en styreleder og nestleder valgt av representantskapet for to år om gangen. Styrelederen og nestlederen skal være på valg hvert sitt år;
 2. fem styremedlemmer. Styremedlemmene velges av representantskapet for to år om gangen, og slik at to og tre er på valg i hvert sitt år;
 3. to styremedlemmer med personlige varamedlemmer, valgt av og blant Standard Norges fast ansatte for to år om gangen, slik at en av dem er på valg hvert år;
 4. to fast møtende numeriske varamedlemmer. Disse velges også av representantskapet for to år om gangen, slik at en av dem er på valg hvert år;
 5. Standard Norges administrerende direktør har sete, men ikke stemmerett i Styret.

I tillegg deltar styreleder i Norsk Elektroteknisk komite som observatør i Styret.

Styret skal lede Standard Norges virksomhet i samsvar med representantskapets vedtak. Styret skal:

 1. fastsette Standard Norges mål, strategi og årsbudsjett;
 2. ansette administrerende direktør og fastsette lønn og andre betingelser samt instruks for stillingen;
 3. legge frem beretning om virksomheten og revidert regnskap for representantskapets årsmøte;
 4. arbeide for å skaffe tilstrekkelige midler til standardiseringsoppgavene fra offentlige og private kilder;
 5. gjøre vedtak om Standard Norges engasjement i andre virksomheter;
 6. gi tillatelse til bruk av det beskyttede NS-merket;
 7. oppnevne sektorstyrer i samsvar med bestemmelsene under § 7;
 8. opprette råd, utvalg og komiteer etter behov;
 9. oppnevne ett av styrets medlemmer som observatør i NEKs styre.

Styret kan delegere oppgaver til administrasjonen.

§ 7  Sektorstyrer
Representantskapet i Standard Norge godkjenner oppnevning og nedleggelse av sektorstyrer for de aktuelle bransjeområder/brukerinteresser. Hvert sektorstyre skal ha en balansert sammensetning og gjenspeile aktørene og deres aktivitetsnivå innenfor de respektive standardiseringsområder. Brukermiljøene nominerer, leder, nestleder og medlemmer i sektorstyret. Hvert sektorstyre skal bestå av:

 1. en leder og en nestleder som velges for to år av gangen. Lederen og nestlederen skal være på valg hvert sitt år. Valget av leder godkjennes av styret;
 2. et antall styremedlemmer etter behov. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og slik at halvparten er på valg hvert år;
 3. inntil 2 varamedlemmer. Disse velges for to år av gangen, slik at et er på valg hvert år;
 4.  lederen for vedkommende avdeling i Standard Norge. Lederen har uttalerett, men ikke stemmerett i sektorstyret.

Sektorstyrene skal innenfor sitt område

 • utarbeide årlige budsjett og handlingsplaner for godkjenning av styret;
 • ha ansvar for at virksomheten skjer i overensstemmelse med vedtatte rammer, oppgaver og prioriteringer;
 • kunne ta opp nye oppgaver forutsatt tilfredsstilende finansiering;
 • medvirke til at synergieffekter for Standard Norge realiseres gjennom optimal utnyttelse av organisasjonens administrative ressurser.

Det skal utarbeides mandater for det enkelte sektorstyre.

§ 8  Fagråd
Fagråd kan oppnevnes av administrasjonen for å sikre tilgang til den kunnskap og det nettverk som interessentene og brukerne innehar på utvalgte fag- og teknologiområder.

Fagrådenes oppgaver vil være av rådgivende karakter i forhold til prioriteringer og samordning av synspunkter innenfor fagområdet.

Hvert fagråd skal ha en balansert sammensetning og gjenspeile aktørene og deres aktivitetsnivå innenfor de respektive standardiseringsområder. Fagrådene eller de oppnevnte medlemmer har ingen fast funksjonstid.

Det skal utarbeides en generell instruks for arbeidet i fagrådene, samt separate mandater for det enkelte fagråd.

§ 9  Forretningsorden for styret
Styret holder møte så ofte styrelederen bestemmer, eller når minst halvparten av styrets medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller nestleder og minst fire av de øvrige styremedlemmer er tilstede. Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikevekt avgjøres vedtaket av styreleder, eller av nestleder dersom styreleder ikke er til stede.

§ 10  Administrasjon
Den daglige drift ivaretas av administrasjonen som ledes av administrerende direktør. Direktøren ansetter de øvrige funksjonærene og fastsetter deres lønn og andre betingelser samt arbeidsoppgaver.

§ 11  Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan vedtas med to tredjedels flertall av de fremmøtte representanter på et årsmøte.

§ 12  Oppløsning
Oppløsning av Standard Norge kan vedtas med tre fjerdedels flertall av de fremmøtte representanter på et årsmøte. Ved oppløsning skal Standard Norges midler gå til å fremme standardiseringsoppgaver og beslektede oppgaver etter representantskapets nærmere vedtak.

Sist oppdatert: 2013-12-11